8-chi sinf ona tili darsligi

8-chi sinf ona tili darsligi

8 sinf ona tili
8-chi sinf ona tili

MUNDARIJA
Kirish……………………………………………………………………………………………3
1-dars. «So‘zdan so‘zning farqi bor…»……………………………………………….3
2-dars. Adabiy nutq me’yorlari. Nutqning ko‘rinishlari………………………..4

8-sinf barcha darsliklari MUNDARIJASIGA QAYTISH

1-Bo’lim. O‘tilganlarni takrorlash

3-dars. Mustaqil so‘z turkumlari……………………………………………………….6
4-dars. Yordamchi so‘zlar………………………………………………………………..8
5-dars. Undov, taqlid va modal so‘zlar……………………………………………..10
6-dars. Olmoshning ma’no turlari……………………………………………………11
7-dars. Ravishning ma’no turlari………………………………………………………12
8–9-darslar. Nazorat ishi va tahlili………………………………………………….14

2-Bo’lim. Ijodiy matn. Insho va uning turlari

10-dars. Ma’lumotnoma matni va ijodiy-tavsifiy matn……………………….14
11-dars. Insho – ijodiy ish……………………………………………………………..16
12-dars. Inshoning mavzu va mazmuniga ko‘ra turlari………………………..19
13-dars. Insho rejasi……………………………………………………………………..20
14-dars. Sodda va murakkab rejalar………………………………………………..22
15-dars. Adabiy mavzulardagi insholar…………………………………………….23
16-dars. Erkin mavzudagi insholar……………………………………………………24
17-dars. Inshoga epigraf tanlash………………………………………………………26
18-dars. Ilmiy insho………………………………………………………………………28
19-dars. Mustahkamlash darsi…………………………………………………………29
20–21-darslar. Yozma nazorat ishi va uning tahlili…………………………….32

3-Bo’lim. Sintaksis, ohang va tinish belgilari

22-dars. Sintaksis haqida umumiy tushuncha. So‘z birikmasi……………….32
23-dars. Teng va tobe bog‘lanish…………………………………………………….35
24-dars. So‘z birikmasi va so‘zlar qo‘shilmasi, qo‘shma so‘z……………….36
25–26-darslar. Mumtoz matn va lug‘atlar bilan ishlash………………………38
27-dars. «Eng chiroyli va ta’sirchan nutq» tanlovi………………………………40

4-Bo’lim. Gap

28-dars. Gapning ifoda maqsadi……………………………………………………..41
29-dars. Mumtoz matn va lug‘atlar bilan ishlash……………………………….42
30-dars. Gapning tuzilishiga ko‘ra turlari………………………………………….43
31-dars. Matn va lug‘atlar bilan ishlash……………………………………………46
32-dars. Mustahkamlash darsi………………………………………………………….47
33-dars. Nazorat ishi……………………………………………………………………..48
34-dars. Nazorat ishi tahlili……………………………………………………………49

5-Bo’lim. Sodda gap sintaksisi

35-dars. Sodda gap. Gap bo‘laklari…………………………………………………50
36-dars. Mumtoz matn va lug‘atlar bilan ishlash……………………………….51
37-dars. Kesim. Fe’l kesim va ot kesim…………………………………………..52
38-dars. Matn va lug‘atlar bilan ishlash……………………………………………53
39-dars. Sodda kesim va murakkab kesim………………………………………..54
40-dars. Bog‘lamalar…………………………………………………………………….55
41-dars. Matn va lug‘atlar bilan ishlash……………………………………………57
42-dars. Kesimning birikma va ibora bilan ifodalanishi……………………….59
43-dars. Og‘zaki nutq mahorati bo‘yicha nazorat ishi………………………..59
44–45-darslar. Nazorat ishi va tahlili……………………………………………..60
46-dars. Ot kesim va ega orasida tirening ishlatilishi…………………………..61
47-dars. Ega…………………………………………………………………………………63
48-dars. Egali va egasiz gap…………………………………………………………….65
49-dars. Atov gap………………………………………………………………………..67
50-dars. So‘z-gap…………………………………………………………………………69
51-dars. Yig‘iq va yoyiq gap…………………………………………………………..72
52–53-darslar. Matn va lug‘atlar bilan ishlash…………………………………..74
54–55-darslar. Sodda gap va gap bo‘laklari yuzasidan tahlil…………………76
56–57-darslar. Nazorat ishi va tahlili……………………………………………..79

6-Bo’lim. Ikkinchi darajali bo’laklar

58-dars. Hol………………………………………………………………………………..79
59–60-darslar. Mumtoz matn va lug‘atlar bilan ishlash………………………81
61-dars. To‘ldiruvchi……………………………………………………………………..83
62-dars. Mumtoz matn va lug‘atlar bilan ishlash……………………………….85
63-dars. Aniqlovchi va uning turlari………………………………………………..86
64-dars. Matn va lug‘atlar bilan ishlash ………………………………………….90
65–66-darslar. Nazorat ishi va tahlili………………………………………………91
67–68-darslar. Gap bo‘laklari tartibi……………………………………………….93
69–70-darslar. Matn va lug‘atlar bilan ishlash…………………………………..95
71-dars. Gap urg‘usi……………………………………………………………………..98
72–73-darslar. Matn va lug‘atlar bilan ishlash…………………………………100
74-dars. To‘liq va to‘liqsiz gaplar…………………………………………………..101
75-dars. Matn va lug‘atlar bilan ishlash………………………………………….103

Mustahkamlash darslari

76–77-darslar. Gapning ikkinchi darajali bo‘laklari yuzasidan tahlil……105
78–79-darslar. Nazorat ishi va uning tahlili……………………………………107

7-Bo’lim. Uyushiq va ajratilgan bo’lakli gaplar, gap bo’laklari bilan aloqaga kirishmaydigan bo’laklar

80-dars. Gapning uyushiq bo‘laklari……………………………………………….108
81–82-darslar. Mumtoz matn va lug‘atlar bilan ishlash…………………….111
83-dars. Uyushiq bo‘lakli gaplarda umumlashtiruvchi so‘z va unda ohang hamda tinish belgilari ………………….113
84–85-darslar. Matn va lug‘atlar bilan ishlash………………………………..116
86-dars. Ajratilgan bo‘lakli gaplar………………………………………………….118
87–88-darslar. Ajratilgan bo‘lakli gaplarda ohang va tinish belgilari ……………………..120
89–90-darslar. Nazorat ishi va tahlili…………………………………………….124
91-dars. Kiritmalar (Kirish so‘z)……………………………………………………124
92-dars. Undalma……………………………………………………………………….128
93-dars. Undalmalarda tinish belgilari……………………………………………130
94-dars. Matn va lug‘atlar bilan ishlash………………………………………….132
95–96-darslar. Mustahkamlash……………………………………………………..133
97–98-darslar. Nazorat ishi va tahlili……………………………………………135
99-dars. Ish qog‘ozlari ustida ishlash………………………………………………137
100-dars. Asosiy atamalar ustida ishlash…………………………………………138
101-dars. Takrorlash…………………………………………………………………….139
102-dars. Yakuniy dars va yozgi ta’tilga topshiriqlar…………………………139

8-chi sinf ona tili darsligi

Maktab darsliklari, Ta‘lim
8-chi sinf ona tili darsligi