8-chi sinf kimyo darsligi

8-chi sinf kimyo darsligi

8 sinf kimyo
8-chi sinf kimyo

MUNDARIJA
So’zboshi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

8-sinf barcha darsliklari MUNDARIJASIGA QAYTISH

I Bob. 7- sinf kimyo kursining asosiy tushunchalarini takrorlash

1-§. Dastlabki kimyoviy tushuncha va qonunlar . . . . . . . . . . . . 5
2-§. Noorganik birikmalarning asosiy sinflari . . . . . . . . . . . . . 10

II Bob. Davriy qonun va elementlar davriy sistemasi. Atom tuzilishi

3-§. Kimyoviy elementlarning dastlabki toifalanishi . . . . . . . . . 17
4-§. Kimyoviy elementlarning tabiiy oilalari . . . . . . . . . . . . . . . 21
5-§. Kimyoviy elementlarning davriy qonuni . . . . . . . . . . . . . . 25
6-§. Kimyoviy elementlar davriy sistemasi . . . . . . . . . . . . . . . . 30
7-§. Atom yadrosi tarkibi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
8-§. Izotoplar. Izobarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
9-§. Atom elektron qavatlarining tuzilishi . . . . . . . . . . . . . . . . 39
10-§. Energetik pog‘onachalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
11-§. Kichik davr elementlarining atom tuzilishi . . . . . . . . . . . . 46
12-§. Katta davr elementlarining atom tuzilishi . . . . . . . . . . . . . 49
13-§. Elementlarning davriy sistemadagi o‘rni va atom tuzilishiga qarab tavsiflash. Davriy qonunning ahamiyati . . . . . . . . . . .51

III Bob. Kimyoviy bog’lanishlar

14-§. Kimyoviy elementlarning nisbiy elektromanfiyligi . . . . . . . 64
15-§. Kimyoviy bog‘lanish turlari. Qutbli va qutbsiz kovalent bog‘lanish . . . . . . 66
16-§. Ionli bog‘lanish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
17-§. Kristall panjaralar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
18-§. Elementlarning oksidlanish darajasi . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
19-§. Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
20-§. Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari tenglamalarini tuzish . . 83

IV Bob. Metellmaslar

21-§. Metallmaslarning umumiy xossalari . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
22-§. Galogenlarning davriy sistemadagi o‘rni. Atom tuzilishi……..92
23-§. Xlor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
24-§. Vodorod xlorid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
25-§. Avogadro qonuni. Molyar hajm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
26-§. Ekvivalent qonuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
27-§. Xlorid kislota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
28-§. Ftor, brom, yod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

V Bob. Oltinchi gurux bosh guruhchasi elementlariga ununiy tafsif

29-§. Kislorod guruhchasi elementlari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
30-§. Oltingugurtning vodorodli birikmalari . . . . . . . . . . . . . . . 134
31-§. Oltingugurtning kislorodli birikmalari . . . . . . . . . . . . . . . . 136
32-§. Sulfat kislota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
33-§. Kimyoviy reaksiyalarning tezligi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
34-§. Kimyoviy muvozanat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
35-§. Sanoatda sulfat kislota ishlab chiqarish . . . . . . . . . . . . . . . 147

VI Bob. Azot guruhchasi

36-§. Azot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
37-§. Azotning vodorodli birikmalari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
38-§. Azotning kislorodli birikmalari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
39-§. Nitrat kislota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
40-§. Fosfor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
41-§. Fosforning kislorodli birikmalari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
42-§. Mineral o‘g‘itlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
43-§. Eng muhim asosiy mineral o‘g‘itlar . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
44-§. Biogen elementlar va ularning tirik organizmlardagi ahamiyati . . . . . . . 193
Laboratoriya mashg‘ulotlari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

8-chi sinf kimyo darsligi

Maktab darsliklari, Ta‘lim
8-chi sinf kimyo darsligi