7 sinf fizika fani darsligi

7 sinf fizika fani darsligi

MUNDARIJA
Kirish ……………………………. 3

7-sinf barcha darsliklari MUNDARIJASIGA QAYTISH

Kinematika asoslari

I bob. Mexanik harakat haqida umumiy ma‘lumotlar

1-§. Jismlarning ҳаракатi ……………………………………. 8
2-§. Fаzо ва vаqt ….…………………………………………… 11
3-§. Kinematikaning asosiy tushunchalari ………… 14
4-§. Skalyar va vektor kattaliklar hamda ular ustida amallar ………. 18

II bob. To‘g‘ri chiziqli harakat

5-§. To‘g‘ri chiziqli tekis harakat haqida tushuncha ………… 26
6-§. To‘g‘ri chiziqli tekis harakat tezligi ……….………………… 28
7-§. To‘g‘ri chiziqli tekis harakatning grafik tasviri ………… 32
8-§. Notekis harakatda tezlik ………………………………………… 34
9-§. Tekis o‘zgaruvchan harakatda tezlanish ………………… 37
10-§. Tekis o‘zgaruvchan harakat tezligi ………………………… 40
11-§. Tekis o‘zgaruvchan harakatda bosib o‘tilgan yo‘l …… 44
12-§. Tekis tezlanuvchan harakatlanayotgan jism tezlanishini aniqlash (1-laboratoriya ishi) … 47
13-§. Jismlarning erkin tushishi ……………………………………… 48
14-§. Yuqoriga tik otilgan jismning harakati …………………… 50

III bob. Tekis aylanma harakat

15-§. Jismning tekis aylanma harakati …………………………… 56
16-§. Aylanma harakatni tavsiflaydigan kattaliklar orasidagi munosabatlar .. 59
17-§. Markazga intilma tezlanish …………………………………. 62

Dinamika asoslari

IV bob. Harakat qonunlari

18-§. Jismlarning o‘zaro ta‘siri. Kuch …………………………… 69
19-§. Nyutonning birinchi qonuni — inersiya qonuni …… 72
20-§. Jism massasi ………………………………………………………… 76
21-§. Nyutonning ikkinchi qonuni ………………………………… 78
22-§. Nyutonning uchinchi qonuni ………………………………. 82
23-§. Harakat qonunlarining aylanma harakatga tatbiqi …… 86
24-§. Elastiklik kuchi ……………………………………………………… 88
25-§. Prujina bikirligini aniqlash (2-laboratoriya ishi) …… 93

V bob. Tashqi kuchlar ta’sirida jismlarning harakati

26-§. Butun olam tortishish qonuni ……………………………. 97
27-§. Og‘irlik kuchi …………………………………………………….. 100
28-§. Jismning og‘irligi ………………………………………………… 102
29-§. Yuklama va vaznsizlik …………………………………………. 105
30-§. Yerning tortish kuchi ta’sirida jismlarning harakati ….. 108
31-§. Yerning sun’iy yo‘ldoshlari ……………………………………. 112
32-§. Ishqalanish kuchi. Tinchlikdagi ishqalanish ………….. 115
33-§. Sirpanish ishqalanish. Dumalash ishqalanish ……….. 118
34-§. Sirpanish ishqalanish koeffitsiyentini aniqlash (3-laboratoriya ishi) .. 122
35-§. Tabiatda va texnikada ishqalanish ………………………. 123

Saqlanish qonunlari

VI bob. Impulsning saqlanish qonuni

36-§. Impuls ……………………………………………………….. 130
37-§. Impulsning saqlanish qonuni …………………… 135
38-§. Reaktiv harakat ………………………………………… 140

VII bob. Ish va energiya. Energiyaning saqlanish qonuni

39-§. Mexanik ish …………………………………….. 147
40-§. Jismni ko‘tarishda va shu masofaga gorizontal ko‘chirishda bajarilgan ishini hisoblash (4-laboratoriya ishi) ………………… 151
41-§. Potensial energiya ………………………….. 152
42-§. Kinetik energiya …………………………….. 155
43-§. Mexanik energiyaning saqlanish qonuni …… 157
44-§. Jism kinetik energiyasining uning tezligi va massasiga bog‘liqligini aniqlash (5-laboratoriya ishi) ………………… 162
45-§. Quvvat ………………………………………………….. 163
46-§. Tabiatda energiyaning saqlanishi. Foydali ish koeffitsiyenti ……… 166
Ilova. Laboratoriya ishlarida o‘lchash xatoliklarini hisoblash …………170
Mashqlarning javoblari ……………………………… 171
Qo‘shimcha mashqlarning javoblari ………………172

7 sinf fizika fani

Maktab darsliklari, Ta‘lim
7 sinf fizika fani darsligi