7-chi sinf geografiya darsligi

7-chi sinf geografiya darsligi

7 sinf geografiya
7-chi sinf geografiya

MUNDARIJA
Kirish …………………………………………….. 3

7-sinf barcha darsliklari MUNDARIJASIGA QAYTISH

I bo‘lim. O‘rta Osiyo tabiiy geografiyasi

1- §. O‘rta Osiyo tabiiy geografik o‘lkasi haqida tushuncha ………… 4
2- §. O‘rta Osiyo tabiiy o‘lkasining geografik o‘rni, chegaralari va o‘ziga xos xususiyatlari ……….. 6
3- §. O‘rta Osiyoning geografik tekshirilish tarixi ……………………. 9
4- §. O‘rta Osiyo aholisi va siyosiy xaritasi …………………….. 11
5- §. Geografik xaritalar. Xarita andazalari (proyeksiyalari) haqida tushuncha ………….. 12
6- §. Geografik xaritalar va ularning shartli belgilari ……………. 15
7- §. Xaritalarning turlari va ulardan foydalanish ………………. 18
8- §. Topografik xaritalar …………………………………………… 20
9- §. Topografik xaritalardan foydalanish …………………… 24
10- §. Vaqt o‘lchovi. Soat mintaqalari. Òaqvimlar …………… 26
11- §. Amaliy mashg‘ulot …………………………………………………. 30
12- §. O‘rta Osiyoning geologik tuzilishi. Geologik vaqt hisobi ……….. 31
13- §. O‘rta Osiyo hududining rivojlanish tarixi. Foydali qazilmalari …………. 33
14- §. Yer yuzasi tuzilishining asosiy xususiyatlari ……………………….. 36
15- §. O‘rta Osiyo iqlimi. Iqlimga ta’sir ko‘rsatuvchi omillar …………. 38
16- §. Havo massalari. Siklon va antisiklonlar ………………………… 41
17- §. O‘lka iqlimining ta’rifi. Tekislik iqlimi …………………………… 43
18- §. O‘rta Osiyo tog‘larining iqlimi…………………………………….. 45
19-§. O‘rta Osiyodagi iqlimiy tafovutlar……………………………… 46
20- §. O‘rta Osiyo suvlari haqida umumiy tushuncha ………….. 48
21- §. Daryolari …………………………………………………. 50
22- §. Ko‘llari va suv omborlari …………………………. 52
23- §. Yerosti suvlari ……………………………………….. 54
24- §. Tuproqlar haqida tushuncha ………………….. 55
25- §. O‘rta Osiyo tuproqlari ……………………………… 57
26- §. O‘rta Osiyo o‘simliklari ………………………………. 60
27- §. Cho‘l o‘simliklari …………………………………………. 61
28- §. Adir, tog‘ va yaylov o‘simliklari …………………… 62
29- §. Hayvonot dunyosi ………………………………………. 64
30- §. Tabiat zonalari …………………………………………… 67
31- §. O‘rta Osiyoning hududiy tavsifi ………………….. 70
32- §. O‘rta Osiyoning kichik o‘lkalari va tabiiy rayonlari ……… 74
33- §. O‘rta Osiyoning ekologik muammolari va tabiatni muhofaza qilish …….. 76
34- §. Takrorlash …………………………………………… 77

I I b o‘ l i m. O‘zbekiston tabiiy geografiyasi

35- §. O‘zbekistonning geografik o‘rni, chegaralari va maydoni ………. 78
36- §. Yer yuzasi, geologik tuzilishi va foydali qazilmalari ………………… 80
37- §. Geologik tuzilishi va yer yuzasining taraqqiyoti …………………….. 84
38- §. O‘zbekiston iqlimi ……………………………………… 87
39- §. Yil fasllari va iqlim resurslari …………………………… 90
40- §. O‘zbekistonning ichki suvlari va suv boyliklari ………….. 92
41- §. Ko‘llari, suv omborlari va yerosti suvlari …………………… 95
42- §. O‘zbekistonning suv boyliklaridan foydalanish va ularni muhofaza qilish ………. 97
43- §. O‘zbekiston tuproqlari, o‘simlik va hayvonot dunyosi …………… 99
44- §. O‘zbekistonning tabiiy boyliklari va ularni muhofaza qilish ………….. 102
45- §. Tabiat komplekslari tavsifi. O‘zbekistonning tabiiy geografik okruglari ……….. 106
46- §. Chirchiq-Ohangaron tabiiy geografik okrugi ………………………. 109
47- §. Iqlimi, suvlari, tuproqlari, o‘simliklari va hayvonot dunyosi ………… 112
48- §. Farg‘ona tabiiy geografik okrugi ………………………………….. 114
49- §. Iqlimi, suvlari, tuproqlari, o‘simliklari va hayvonot dunyosi ………………… 118
50- §. Mirzacho‘l tabiiy geografik okrugi …………………………… 120
51- §. Iqlimi, suvlari, tuproqlari, o‘simliklari va hayvonot dunyosi ……………….. 124
52- §. O‘rta Zarafshon tabiiy geografik okrugi ………………………. 126
53- §. Iqlimi, ichki suvlari, tuproqlari, o‘simlik qoplami va hayvonot dunyosi ……. 130
54- §. Qashqadaryo tabiiy geografik okrugi ………………………… 133
55- §. Iqlimi, suvlari, tuproqlari va hayvonot dunyosi …………. 137
56- §. Surxondaryo tabiiy geografik okrugi ……………………… 140
57- §. Iqlimi, suvlari, tuproqlari va hayvonot dunyosi …………. 143
58- §. Quyi Zarafshon tabiiy geografik okrugi …………………. 146
59- §. Iqlimi, suvlari, tuproqlari, o‘simliklari va hayvonot dunyosi ……149
60- §. Qizilqum tabiiy geografik okrugi ……………………………… 152
61- §. Iqlimi, suvlari, tuproqlari, o‘simliklari va hayvonot dunyosi ………153
62- §. Quyi Amudaryo tabiiy geografik okrugi ………………… 157
63- §. Iqlimi, suvlari, tuproqlari, o‘simliklari va hayvonot dunyosi …….. 159
64- §. Ustyurt tabiiy geografik okrugi …………… 162
65- §. Iqlimi, suvlari, tuproqlari, o‘simliklari va hayvonot dunyosi ……….. 164
66- §. Orol tabiiy geografik okrugi ………………………………. 165
67- §. Amaliy mashg‘ulot. O‘zbekiston tabiiy geografik okruglariga qiyosiy tavsif berish …..169
68- §. Umumlashtiruvchi takrorlash ………………………….. 169
Ilova ……………………………………………………….. 170

7-chi sinf geografiya darsligi

Maktab darsliklari, Ta‘lim
7-chi sinf geografiya darsligi