7-chi sinf algebra darsligi

7-chi sinf algebra darsligi

7 sinf algebra
7-chi sinf algebra

Mundarija
5—6- sinflarda o‘rganilgan mavzularni takrorlash ……………….. 3

7-sinf barcha darsliklari MUNDARIJASIGA QAYTISH

I bob. Algebraik ifodalar

1-§. Sonli ifodalar …..……………………………………. 6
2-§. Algebraik ifodalar …………………………………… 10
3-§. Algebraik tengliklar, formulalar …………….. 14
4-§. Arifmetik amallarning xossalari ……………… 20
5-§. Qavslarni ochish qoidalari ………………………. 24
I bobga doir mashqlar ……………………………………. 30
I bobga doir sinov mashqlari — testlar …………… 32
Tarixiy ma’lumotlar ..………………………………………. 33

II bob. Bir noma’lumli birinchi darajali tenglamalar

6- §. Tenglama va uning yechimlari …………………………. 35
7- §. Bir noma’lumli birinchi darajali tenglamalarni yechish …….. 38
8- §. Masalalarni tenglamalar yordamida yechish ….………………… 44
II bobga doir mashqlar …………………………………………….. 49
II bobga doir sinov mashqlari — testlar …………………… 50
Tarixiy ma’lumotlar ……………………………………. 52

III bob. Birhadlar va ko’phadlar

9- §. Natural ko‘rsatkichli daraja ……………………………. 53
10- §. Natural ko‘rsatkichli darajaning xossalari ……… 59
11- §. Birhad va uning standart shakli ……………………… 68
12- §. Birhadlarni ko‘paytirish ….………………………………. 72
13- §. Ko‘phadlar ……………………………………………………. 75
14- §. O‘xshash hadlarni ixchamlash ….………………… 77
15- §. Ko‘phadlarni qo‘shish va ayirish …..………………. 81
16- §. Ko‘phadni birhadga ko‘paytirish ……………………. 84
17- §. Ko‘phadni ko‘phadga ko‘paytirish ………………….. 86
18- §. Birhad va ko‘phadni birhadga bo‘lish ………………. 90
III bobga doir mashqlar ……………………………… 95
III bobga doir sinov mashqlari — testlar ………….. 97
Tarixiy ma’lumotlar …………………………………… 100

IV bob. Ko’phadni ko’paytuvchilarga ajratish

19- §. Umumiy ko‘paytuvchini qavsdan tashqariga chiqarish ………….. 102
20- §. Guruhlash usuli ……………………………….. 107
21- §. Yig‘indining kvadrati. Ayirmaning kvadrati ………….. 110
22- §. Kvadratlar ayirmasi formulasi ……………………… 115
23- §. Ko‘phadni ko‘paytuvchilarga ajratishning bir necha usullarini qo‘llash ……. 119
IV bobga doir mashqlar …………………………………. 125
IV bobga doir sinov mashqlari — testlar …………. 127
Tarixiy ma’lumotlar …………………………………… 128

V bob. Algebraik kasrlar

24- §. Algebraik kasr. Kasrlarni qisqartirish ……………. 129
25- §. Kasrlarni umumiy maxrajga keltirish .…………… 135
26- §. Algebraik kasrlarni qo‘shish va ayirish ……………. 139
27- §. Algebraik kasrlarni ko‘paytirish va bo‘lish ……….. 144
28- §. Algebraik kasrlar ustida birgalikda bajariladigan amallar …….. 147
V bobga doir mashqlar ………………………….. 150
V bobga doir sinov mashqlari — testlar ………… 152
Tarixiy ma’lumotlar …………………………………… 153

VI bob. Kombinatorika elementlari

29- §. Kombinatorikaning asosiy qoidasi ………………… 154
30- §. O‘rin almashtirish. Guruhlash ……………………. 161
VI bobga doir mashqlar …………………………………. 167
VI bobga doir sinov mashqlari — testlar ……………. 169
7- sinf algebra kursini takrorlash uchun mashqlar ………… 171
Mashqlarga javoblar …………………………….. 180

7-chi sinf algebra darsligi

Maktab darsliklari, Ta‘lim
7-chi sinf algebra darsligi