7-chi sinf ona tili darsligi

7-chi sinf ona tili darsligi

7 sinf ona tili
7-chi sinf ona tili

M U N D A R I J A
Kirish
Til va nutq ………………………………………………………………………… 3

7-sinf barcha darsliklari MUNDARIJASIGA QAYTISH

Takrorlash

Fonetika bo‘yicha o‘tilganlarni takrorlash …………………………….. .5
Imlo bo‘yicha o‘tilganlarni takrorlash ……………………………………. 6
Qo‘shimchalar va ularning imlosi bo‘yicha
o‘tilganlarni takrorlash ……………………………………………………… 8
Leksikologiya bo‘yicha o‘tilganlarni takrorlash ……………………….. 9
Fe’l so‘z turkumi bo‘yicha o‘tilganlarni takrorlash ………………… 10
Ot, sifat so‘z turkumlari bo‘yicha o‘tilganlarni takrorlash ………. 11
Son va ravish so‘z turkumlari bo‘yicha o‘tilganlarni
takrorlash ……………………………………………………………………….. 13

Matn

Matnda ko‘p ma’noli, ma’nodosh so‘zlardan foydalanish ………. 14
Shakldosh, qarama-qarshi ma’noli so‘zlardan foydalanish ……… 15

Mustaqil so‘z turkumlari haqida ma’lumot

Olmosh so‘z turkumi va uning tasnifi. …………………………………. 17
Ko‘rsatish olmoshlari …………………………………………………………. 20
Ko‘rsatish olmoshlarining talaffuzi va imlosi ………………………… 22
Kishilik olmoshlari…………………………………………………………….. 23
O‘zlik olmoshi ………………………………………………………………….. 26
So‘roq olmoshlari ……………………………………………………………… 28
Belgilash olmoshlari …………………………………………………………… 30
Gumon olmoshlari…………………………………………………………….. 32
Bo‘lishsizlik olmoshlari ………………………………………………………. 34
Olmoshlarning tuzilishiga ko‘ra turlari…………………………………. 35
Sodda va qo‘shma olmoshlar. Ularning imlosi ……………………… 37
Juft va takroriy olmoshlar. Ularning imlosi ………………………….. 39
Mustahkamlash …………………………………………………………………. 41

So‘zlarning munosabat shakllari

Ismlarning munosabat shakllari …………………………………………… 43
Ismlarning lug‘aviy va munosabat shakllari ………………………….. 45
Egalik shakllari va ularning imlosi ………………………………………. 48
Sifatdosh va harakat nomlaridagi egalik qo‘shimchalari …………. 50
Egalik qo‘shimchali so‘zlarning imlosi …………………………………. 52
Mustahkamlash …………………………………………………………………. 53
Kelishik shakllari ………………………………………………………………. 54
Bosh kelishik shakli …………………………………………………………… 57
Qaratqich kelishigi shakli……………………………………………………. 59
Tushum kelishigi shakli ……………………………………………………… 61
Jo‘nalish kelishigi shakli …………………………………………………….. 64
O‘rin-payt kelishigi shakli…………………………………………………… 65
Chiqish kelishigi shakli ………………………………………………………. 67
Ismlarni kesimga xoslovchi shakllar …………………………………….. 69
Mustahkamlash …………………………………………………………………. 71

Yordamchi so‘z turkumlari

Yordamchi so‘zlar……………………………………………………………… 72
Ko‘makchilar ……………………………………………………………………. 75
Sof ko‘makchilar……………………………………………………………….. 77
Vazifadosh ko‘makchilar ……………………………………………………. 79
Ko‘makchilarning ma’no turlari ………………………………………….. 80
Ko‘makchilar va qo‘shimchalar ma’nodoshligi ……………………… 82
Ko‘makchilar bilan birga kelgan so‘zlarning shakllari ……………. 83
Mustahkamlash …………………………………………………………………. 84
Bog‘lovchilar…………………………………………………………………….. 85
Bog‘lovchilarning vazifasiga ko‘ra turlari ……………………………… 88
Teng bog‘lovchilar …………………………………………………………….. 89
Sof va vazifadosh bog‘lovchilar …………………………………………… 91
Biriktiruv bog‘lovchilar ………………………………………………………. 93
Ayiruv bog‘lovchilari………………………………………………………….. 94
Zidlov bog‘lovchilari ………………………………………………………….. 97
Inkor bog‘lovchisi ……………………………………………………………… 99
Yakka va takror bog‘lovchilar……………………………………………. 100
Ergashtiruvchi bog‘lovchilar ……………………………………………… 102

Sabab bog‘lovchilari…………………………………………………………. 104
Aniqlov bog‘lovchisi ………………………………………………………… 106
Shart bog‘lovchilari………………………………………………………….. 107
Mustahkamlash ……………………………………………………………….. 108
Yuklama haqida ma’lumot ……………………………………………….. 109
Sof va vazifadosh yuklamalar ……………………………………………. 111
So‘roq va taajjub yuklamalari ……………………………………………. 113
Ayiruv-chegaralov yuklamalari ………………………………………….. 114
Kuchaytiruv-ta’kid yuklamalari …………………………………………. 116
O‘xshatish-qiyoslash yuklamalari……………………………………….. 118
Gumon va inkor yuklamalari ……………………………………………. 119
Undov so‘zlar………………………………………………………………….. 121
His-hayajon undovlari ……………………………………………………… 123
Buyruq-xitob undovlari…………………………………………………….. 124
Taqlid so‘zlar ………………………………………………………………….. 126
Taqlid so‘zlarning tuzilishi va imlosi ………………………………….. 128
Modal so‘zlar ………………………………………………………………….. 129
Modal so‘zlarning ma’no turlari………………………………………… 131
Sof va vazifadosh modal so‘zlar ………………………………………… 132
Tasdiq va inkor so‘zlar …………………………………………………….. 134
Mustahkamlash ……………………………………………………………….. 136
Olmosh, egalik va kelishik shakllari yuzasidan o‘tilganlarni takrorlash ……………………… 137
Yordamchi so‘zlar, undov, taqlid va modal so‘zlar yuzasidan o‘tilganlarni takrorlash ……………….. 139
Matndagi asosiy fikrni aniqlash. Matnni o‘qish va qayta hikoya qilish ………………………. 141
Tasviriy matnni qayta hikoya qilish……………………………………. 143
Takrorlash ………………………………………………………………………. 145
Ish qog‘ozlari ustida ishlash ……………………………………………… 147
Asosiy atamalar ustida ishlash …………………………………………… 149
Testlardan namunalar ………………………………………………………. 152
Foydalanilgan adabiyotlar…………………………………………………. 155

7-chi sinf ona tili darsligi

Maktab darsliklari, Ta‘lim
7-chi sinf ona tili darsligi