7-chi sinf geometriya darsligi

7-chi sinf geometriya darsligi

7 sinf geometriya
7-chi sinf geometriya

MUNDARIJA

7-sinf barcha darsliklari MUNDARIJASIGA QAYTISH

I bob. Boshlang’ich geometrik ma’lumotlar. Planimetriya

 1. Geometriya fani va predmeti. Geometriya fanining vazifalari …………6
 2. Eng sodda geometrik shakllar: nuqta, to’g’ri chiziq va tekislik ………8
 3. Kesma va nur ………………………………………………………………………………10
 4. Kesmalarni taqqoslash ………………………………………………………………12
 5. Kesmaning uzunligi va uning xossalari ………………………………………14
 6. Kesmalarni o’lchash ……………………………………………………………………16
 7. Aylana va doira …………………………………………………………………………18
 8. Amaliy mashg’ulot ……………………………………………………………………20
 9. Bob bo’yicha takrorlash ……………………………………………………………22
 10. 1-nazorat ishi ……………………………………………………………………………24
  Amaliy kompetensiyalarni rivojlantiruvchi qo’shimcha materiallar ……25

II bob. Burchak

 1. Burchak. Burchaklarni taqqoslash ……………………………………………28
 2. Burchaklarni o’lchash. Transportir……………………………………………30
 3. Burchak turlari: to’g’ri, o’tkir va o’tmas burchaklar. Bissektrisa ……32
 4. Qo’shni va vertikal burchaklar hamda ularning xossalari ……………34
 5. Geometriyani o’rganishda fikrlar ketma-ketligi va bog’liqligi ……36
 6. Perpendikulyar to’g’ri chiziqlar ………………………………………………38
 7. Teskarisini faraz qilib isbotlash usuli ………………………………………40
 8. Amaliy mashg’ulot …………………………………………………………………42
 9. Bob bo’yicha takrorlash …………………………………………………………44
 10. 2-nazorat ishi …………………………………………………………………………46
  Amaliy kompetensiyalarni rivojlantiruvchi qo’shimcha materiallar ……48

III bob. Ko’pburchaklar va uchburchaklar

 1. Siniq chiziq. Ko’pburchak ……………………………………………………52
 2. Uchburchak. Uchburchaklarning turlari ………………………………54
 3. Uchburchakning muhim elementlari: mediana, balandlik va bissektrisa ….56
 4. Uchburchaklar tengligining birinchi (TBT # tomon-burchak-tomon) alomati ……58
 5. Teng yonli uchburchakning xossalari …………………………………60
 6. Uchburchaklar tengligining ikkinchi (BTB # burchak-tomon-burchak) alomati …62
 7. Uchburchaklar tengligining uchinchi (TTT # tomon-tomon-tomon) alomati …….64
 8. Kesma o’rta perpendikulyarining xossasi …………………………66
 9. Amaliy mashg’ulot ……………………………………………………………68
 10. Bob bo’yicha takrorlash ……………………………………………………70
 11. 3-nazorat ishi ……………………………………………………………………73
  Amaliy kompetensiyalarni rivojlantiruvchi qo’shimcha materiallar ……75

IV bob. Parallel to’g’ri chiziqlar

 1. To’g’ri chiziqlarning parallelligi …………………………………………78
 2. Ikki to’g’ri chiziq va kesuvchi hosil qilgan burchaklar ………80
 3. Ikki to’g’ri chiziqning parallellik alomatlari ………………………82
 4. Ikki to’g’ri chiziqning parallellik alomatlari (davomi) ………84
 5. Teskari teorema ………………………………………………………………86
 6. Ikki parallel to’g’ri chiziq va kesuvchi hosil qilgan burchaklar ……88
 7. Masalalar yechish ……………………………………………………………90
 8. Bob bo’yicha takrorlash …………………………………………………92
 9. 4-nazorat ishi …………………………………………………………………94

V bob. Uchburchak tomonlari va burchaklari orasidagi munosabatlar

 1. Uchburchak ichki burchaklarining yig’indisi haqidagi teorema ……98
 2. Uchburchak tashqi burchagining xossasi ………………………100
 3. Masalalar yechish …………………………………………………………102
 4. To’g’ri burchakli uchburchakning xossalari ……………………104
 5. To’g’ri burchakli uchburchaklarning tenglik alomatlari ……106
 6. Masalalar yechish …………………………………………………………108
 7. Burchak bissektrisasining xossasi …………………………………110
 8. Uchburchakning tomonlari va burchaklari orasidagi munosabatlar ……112
 9. Uchburchak tengsizligi …………………………………………………114
 10. Bob bo’yicha takrorlash ………………………………………………116
 11. 5-nazorat ishi ………………………………………………………………119
  Amaliy kompetensiyalarni rivojlantiruvchi qo’shimcha materiallar ……121

VI bob. Yasashga doir masalalar

 1. Sirkul va chizg’ich yordamida yasashga doir masalalar ………124
 2. Qiziqarli masala va boshqotirmalar ………………………………126
 3. Berilgan burchakka teng burchakni yasash ……………….…128
 4. Burchak bissektrisasini yasash ………………………………………130
 5. Berilgan to’g’ri chiziqqa perpendikulyar to’g’ri chiziq yasash. Kesmani teng ikkiga bo’lish …… 132
 6. Uchburchakni berilgan uch tomoniga ko’ra yasash ………134
 7. Masalalar yechish …………………………………………………………136
 8. Bob bo’yicha takrorlash ………………………………………………138
 9. 6-nazorat ishi ………………………………………………………………140
  Amaliy kompetensiyalarni rivojlantiruvchi qo’shimcha materiallar ………141
  Matematik masalalar xazinasi ………………………………………142

VII bob. Takrorlash

 1. Geometrik masalalarni yechish bosqichlari …………………144
 2. Hisoblashga doir masalalar……………………………………………146
 3. Isbotlashga doir masalalar ……………………………………………148
  64-65. Takrorlashga doir topshiriq va masalalar ……………150
  66-68. Yakuniy nazorat ishi va xatolar ustida ishlash ………154
  Javoblar va ko’rsatmalar …………………………………………………156
7-chi sinf geometriya darsligi

Maktab darsliklari, Ta‘lim
7-chi sinf geometriya darsligi