Ionizatsiya potentsiali

Ionizatsiya potentsiali

Maqola mundarijasi
Ionizatsiya potentsiali
Molekulalarning ionizatsiya potentsiali.
Hamma sahifa

Ionizatsiya potentsiali

Ionizatsiya potentsiali (yoki, ionizatsion potentsial) deb, elektronning atom yoki molekuladan chiqib (uzoqlashib) ketishi uchun zarur bo‘lgan V potentsialga aytiladi. Ionizatsiya potentsialining voltlarda ifodalanuvchi son miqdoriy qiymati ionizatsiya energiyasiga (ya’ni elektronning atom yoki iondan chiqib ketishi uchun zarur energiyaga) teng va u elektrinvolt birligida ifodalanadi. Ionizatsiyaning birinchi potentsiali V0 ning son miqdoriy qiymati, elektronning neytral atomdan chiqib ketishi uchun zarur energiya miqdoriga teng. Keyingi, ikkinchi elektron endilikda neytral bo‘lmay qolgan atomdan chiqib ketadi, ya’ni undan avval chiqib ketgan birinchi elektronga ko‘ra atom, bir zaryadli musbat ionga aylanib qolgan bo‘ladi. Shu tufayli ionizatsiyaning ikkinchi potentsiali V2 birinchisidan katta bo‘ladi – (V2>V0). Uchinchi, to‘rtinchi va ho kazo elektronning mos ravishdagi ikki zaryadli, uch zaryadli va ho kazo iondan chiqib ketishi uchun muqobil miqdordagi yanada katta ionizatsiya potentsiali zarur bo‘ladi.

Quyidagi jadvalda 20 ta kimyoviy element uchun dastlabki to‘rt ionizatsiya potentsiallari keltiriladi:

 

Kimyoviy element

V0

V2

V3

V4

eV

10-18 J

eV

10-18 J

eV

10-18 J

eV

10-18 J

1

Alyuminiy

5.984

9.587

18.82

30.15

28.44

45.56

119.96

192.18

2

Argon

15.755

25.241

27.6

44.2

40.90

65.50

59.79

95.79

3

Azot

14.54

23.3

29.6

47.42

47.426

75.980

77.45

124.08

4

Berilliy

9.32

14.93

18.21

99.17

153.85

246.48

217.66

348.71

5

Bor

8.296

13.291

25.15

40.29

37.92

60.75

259.30

415.42

6

Fosfor

10.55

16.9

19.65

31.48

30.16

48.32

41.35

82.27

7

Ftor

17.418

27.905

34.98

56.04

62.65

100.37

87.23

139.75

8

Geliy

24.58

39.39

54.40

57.15

?

?

?

?

9

Kaliy

4.339

6.951

31.81

50.96

45.9

73.6

61.1

97.9

10

Kaltsiy

6.11

9.79

11.87

19.02

51.21

82.04

67.3

107.8

11

Kislorod

13.614

21.81

35.15

56.31

54.93

88.03

77.39

123.98

12

Kremniy

8.149

13.055

16.34

26.18

33.46

53.61

45.13

72.3

13

Litiy

5.39

8.64

75.62

121.15

122.42

196.13

?

?

14

Magniy

7.644

12.246

15.03

24.08

78.2

125.3

109.03

174.57

15

Natriy

5.138

8.231

47.29

75.76

71.18

115.0

98.88

158.41

16

Neon

21.559

34.539

41.07

65.8

63.6

101.7

97.16

155.66

17

Oltingigurt

10.357

16.593

23.4

37.5

34.8

55.8

47.29

75.76

18

Uglerod

11.264

18.046

24.376

39.052

47.86

76.68

64.48

103.3

19

Vodorod

13.59

21.78

?

?

?

?

?

?

20

Xlor

13.01

20.84

13.80

38.1

39.9

63.9

53.3

85.3

Fizika
Ionizatsiya potentsiali

Manba:orbita.uz