Улим тиламанг…

d183d0bbd0b8d0bc d182d0b8d0bbd0b0d0bcd0b0d0bdd0b3 660f3cc6ace60

Улим тиламанг… НАРИГИ ДУНЁДАН КЕЛГАН ОВОЗ… (Юраги заифлар ўқимасин) Қачондир сиз ёлғиз қолган пайтингизда кимдир исмингизни айтиб чақирганми? Чақирган бўлса, сиз чўчиб овоз келган тарафга қарагансиз-у, ҳеч ким йўқлигига гувоҳ бўлгансиз. Айримлар шу ҳолат бир неча марта такрорланса, юрагида қўрқув ҳиссини туя бошлайди. Аслида бундан қўрқмаслигимиз керак экан. Олимларнинг айтишича, исмимизни айтиб чақирган, бироқ… Мистик … Читать далее

Тугилмаган болалар сухбати

d182d183d0b3d0b8d0bbd0bcd0b0d0b3d0b0d0bd d0b1d0bed0bbd0b0d0bbd0b0d180 d181d183d185d0b1d0b0d182d0b8 660f3b057787d

Тугилмаган болалар сухбати Тугилмаган болалар сухбати: — Улар мени нобуд килишга карор килишганида, йиглаб, какшадим, аммо эшитишмади. Баданимга теккан метал жуда совук экан. Огриги хам ёмон буларкан. Оёк-кулимни кесаётганларида… уларнинг менга рахмлари келмади. Онам эса факат унсиз йиглади, холос Жаннат. Ёругликка бурканган гушанинг оппок беланчакларида сухбатлашиб утирган чакалокларнинг кикир-кикир кулгилари, шух-шодон овозлари дилбар шабада билан … Читать далее

Ибратли хикоя

d0b8d0b1d180d0b0d182d0bbd0b8 d185d0b8d0bad0bed18f 660f37afd276a

Ибратли хикоя Бир аёлнинг эри вафот этди. Икки кизи етим колди. Бу мусибат сабаб факирлик, мухтожлик унинг боши узра айлана бошлади. Уйнинг эгаси ижара хаккини сурар, дилбандларининг очликдан силласи куриб борарди. Маблаг йуклиги туфайли уйдан чикариб юборилди. Хар хил гап сузлар — у, ёмонларнинг зараридан кочиб, бегона шахарга кетди. У шахарда кахратон совук хукм сурарди. … Читать далее

Урни булмаса хам яхшиликни экаверинг…

d183d180d0bdd0b8 d0b1d183d0bbd0bcd0b0d181d0b0 d185d0b0d0bc d18fd185d188d0b8d0bbd0b8d0bad0bdd0b8 d18dd0bad0b0d0b2d0b5d180d0b8d0bdd0b382 660f2fd436b56

Урни булмаса хам яхшиликни экаверинг… Шифохонада ёши улуг киши даволанарди. Хар куни уни зиёратига ёш йигит келар эди. Кария билан бир соатдан купрок вакт бирга булиб, овкатланиш, ювинишига кумаклашар ва шифохона богчасида сайир килдиргани олиб чикарди. Муйсафиднинг бошка эхтиёжи колмаганидан кунгли жойига тушгандагина хотиржам кетарди. Кунларнинг бирида хамшира ахволини текшириш ва дори — дармонларни бериш … Читать далее

Кайтмайди…

d0bad0b0d0b9d182d0bcd0b0d0b9d0b4d0b8 660f2f01ac2aa

Кайтмайди… Икки дил — икки олам Ерта тушган куз чаппор гулзорни босган кордай бир дунйо ташвиш келтирди. Ялт-юлт куйош кузак чечакларидаги, кахрабо чиройга гʻарк чинор баргларидаги шабнам — марварид доналарни симириб улгурганиям йоʻк едики, тоʻсатдан жин шамол коʻтарилди-ю, коработир булутлар коʻкда оʻрмалай кетди. Каллаи сахардан дала-богʻимизни бошига коʻтаришган сайроки… Мени хайратлантирган воқеа. Ўқинг ва уқинг! … Читать далее

Мазлумнинг дуосидан курк

d0bcd0b0d0b7d0bbd183d0bcd0bdd0b8d0bdd0b3 d0b4d183d0bed181d0b8d0b4d0b0d0bd d0bad183d180d0ba 660f265298405

Мазлумнинг дуосидан курк Йулда кетаётиб машиналар тирбандлигидан анча тухтаб колдик. Йул четида бир аёлни галати хатти-харакатлари эътиборимни тортди. Бечорагина акли заиф экан деб ачиндим. Кимгадир жуда ухшатдим, аммо эслолмадим. Куни билан иш билан банд булиб ора-орада лоп этиб халиги аёл хаёлимга келади, кимгадир ухшаркан деб уша «ким»ни эслашга харакат киламан. Ванихоят, эсладим. 10-синфда укирдим, акамни … Читать далее

Кайтар дунё

d0bad0b0d0b9d182d0b0d180 d0b4d183d0bdd191 660f25f28a242

Кайтар дунё Ширакайф уч огайни нимкоронгуда «Муъжиза» деб номланувчи чойхонадан чикишди.— Машинани йулнинг у четига куйганман, — деди Нодир тишлари орасидан «чирт» этиб тупуриб. — Йул-йулакай сизларни уй-уйларингизга ташлаб утаман. Улар катта йулни кесиб, дарахтлар орасидан утишаётганда, ногиронлар аравасидаги бир кишини таёги билан утларни пайпаслаётганини куришди. — Ие, бу одам нима килиб, адашиб юрибди, — деди … Читать далее

Дийдорсиз видолашув

d0b4d0b8d0b9d0b4d0bed180d181d0b8d0b7 d0b2d0b8d0b4d0bed0bbd0b0d188d183d0b2 660f1aaa1b5f4

Дийдорсиз видолашув Шавкатжон, шу хорижга кетиш фикрингдан кайт. Оиланг, фарзандларинг каровсиз колади, – дея Гулшан ая жавради. Чет элда ишлаш учун йулга отланган углидан кунгли чопмаётган она. – Ахир, мен хам кариб колдим. Менга тиргак керак болам. Шу ерда хам яхши ишинг бор. Бу уйни хашаматли килиб таъмирлаш, мошина олиш каби орзуларингни узимизда хам мехнат … Читать далее

Oнангиз оёги остида кул булиб яшанг

od0bdd0b0d0bdd0b3d0b8d0b7 d0bed191d0b3d0b8 d0bed181d182d0b8d0b4d0b0 d0bad183d0bb d0b1d183d0bbd0b8d0b1 d18fd188d0b0d0bdd0b3 660f196bb4fcc

Oнангиз оёги остида кул булиб яшанг Дахшатли синовОна углига кунгирок килди.Ёдгор: Алло…!Она: Углим каердасан?Онасини саволидан Ёдгорни энсаси котиб, жахли чикди.Ёдгор: Ха, Она бирон нима керакмиди? Мен чикиб кетаётган эдим.Она: бозор учарим купайиб, халталарим огирлашиб кетганини сезмай колибман. Келиб менга карашиб юбор, кейин ишларини секин килаверасан. Мен келишингни шу ерда кимирламай кутиб тураман.Ёдгор: Онааа, мени вактим … Читать далее

Якинда мусулмон булган бир яхудий хикоя килади

d18fd0bad0b8d0bdd0b4d0b0 d0bcd183d181d183d0bbd0bcd0bed0bd d0b1d183d0bbd0b3d0b0d0bd d0b1d0b8d180 d18fd185d183d0b4d0b8d0b9 d185d0b8d0ba 660f143acf18a

Якинда мусулмон булган бир яхудий хикоя килади «Бир мусулмон инсон билан шерикликда анча йиллар тижорат билан шугулландик. Ишимиз жуда катталашди. Катта фойдалар килдик. Вакти келиб, иккимиз ажралишга карор килдик. Уртадаги молимизни хисобладик. Иккимизнинг улушимиз аник булди. Шундан сунг мусулмон шеригим менга деди:— Мана шу мол хам сенга булсин.— Нима учун?— Биз сен билан шунча йил … Читать далее