9-chi sinf ona tili darsligi

9-chi sinf ona tili darsligi

9 sinf ona tili
9-chi sinf ona tili

M U N D A R I J A
Kirish ……………………………… 3
1-dars. Dunyo tillari va o‘zbek tili ……………….. 5

9-sinf darsliklari MUNDARIJASIGA QAYTISH

Takrorlash

2-dars. So‘z birikmasi bo‘yicha o‘tilganlarni takrorlash ……….. 8
3-dars. Gap bo‘laklari bo‘yicha o‘tilganlarni takrorlash ………… 9
4-dars. Uyushiq va ajratilgan bo‘laklar bo‘yicha o‘tilganlarni takrorlash …….. 11
5-dars. Undalmali va kirish so‘zli gaplar bo‘yicha o‘tilganlarni takrorlash …….. 12

Qo’shma gaplar

6-dars. Sodda va qo‘shma gaplar ……………………….. 15
7-dars. Qo‘shma gap qismlari va ularni bog‘lovchi vositalar ……….. 17
8–9-darslar. Nazorat ishi ……………………. 19
10-darslar. Qo‘shma gaplar tasnifi ………………. 19

Bog’langan qo’shma gaplar

11-dars. Bog‘langan qo‘shma gap haqida ma’lumot …………. 22
12-dars. Biriktiruv bog‘lovchisi yordamida bog‘langan qo‘shma gaplar ………… 24
13-dars. Zidlov bog‘lovchilari yordamida bog‘langan qo‘shma gaplar ………… 26
14-dars. Ayiruv bog‘lovchilari yordamida bog‘langan qo‘shma gaplar ……….. 28
15-dars. Inkor bog‘lovchisi yordamida bog‘langan qo‘shma gaplar …………. 30
16-dars. Bo‘lsa, esa so‘zlari yordamida bog‘langan qo‘shma gaplar ………. 31
17-dars. Mustahkamlash ……………………….. 33
18-dars. Nazorat ishi ……………………………. 34

Ergashgan qo’shma gaplar

19-dars. Ergashgan qo‘shma gap haqida ma’lumot …………… 35
20-dars. Bosh va ergash gap ………………………. 36
21-dars. Ergash gapni bosh gapga bog‘lovchi vositalar ……….. 38
22–23-darslar. Ergashtiruvchi bog‘lovchili ergashgan qo‘shma gaplar …… 40
24-dars. Ko‘makchili qurilmalar yordamida ergashgan qo‘shma gaplar ……….. 43
25-dars. Mustahkamlash ……………………….. 45
26–27-darslar. Nazorat ishi ……………….. 46
28-dars. Deb so‘zi yordamida ergashgan qo‘shma gaplar …………. 46
29-dars. Shart mayli vositasida ergashgan qo‘shma gaplar ………. 48
30-dars. Ko‘rsatish olmoshili ergashgan qo‘shma gaplar ………… 49
31-dars. Nisbiy so‘zli ergashgan qo‘shma gaplar ………. 51
32-dars. Nazorat ishi …………………. 53
33-dars. Ergashgan qo‘shma gaplarning sodda gap bilan ma’nodoshligi ………. 53
34-dars. Kesim ergash gapli qo‘shma gaplar ……………. 55
35-dars. Ega ergash gapli qo‘shma gaplar ……………… 56
36-dars. Hol ergash gapli qo‘shma gaplar ………….. 58
37-dars. To‘ldiruvchi ergash gapli qo‘shma gaplar …………. 60
38-dars. Aniqlovchi ergash gapli qo‘shma gaplar …………… 62
39-dars. Mustahkamlash ………………….. 64
40–41-darslar. Nazorat ishi ……………….. 65

Bog’lovchisiz qo’shma gaplar

42-dars. Bog‘lovchisiz qo‘shma gap haqida ma’lumot ………….. 66
43–44-darslar. Qo‘shma gap turlarining ma’nodoshligi …………. 68
45-dars. Mustahkamlash …………………….. 72
46–47-darslar. Nazorat ishi ……………….. 74

Ko’chirma gapli qo’shma gaplar

48-dars. Ko‘chirma gapli qo‘shma gap haqida ma’lumot ………….. 75
49-dars. Ko‘chirma gapli qo‘shma gapning tuzilishi …………. 76
50–51-darslar. Ko‘chirma gapli qo‘shma gaplarda tinish belgilarining qo‘llanishi ………. 78
52-dars. Ko‘chirma va o‘zlashtirma gaplar ……………….. 82
53-dars. Ko‘chirma gaplarni o‘zlashtirma gapga aylantirish ………… 84
54-dars. Mustahkamlash ………………….. 87
55–56-darslar. Nazorat ishi …………….. 87

Nutq uslublari

57-dars. Nutq uslublari haqida ma’lumot ………………. 88
58-dars. So‘zlashuv uslubi ………………………. 90
59-dars. Publitsistik uslub ……………………… 92
60-dars. Badiiy uslub ………………………. 95
61-dars. Ilmiy uslub …………………….. 96
62-dars. Rasmiy uslub ………………….. 98
63-dars. Mustahkamlash ………………… 101
64–65-darslar. Insho nazariyasi haqida ma’lumot ………….. 103
66-dars. Nazorat ishi …………………….. 107

O‘tilganlarni takrorlash

67-dars. Qo‘shma gaplar bo‘yicha o‘tilganlarni takrorlash …………. 108
68-dars. Ko‘chirma va o‘zlashtirma gaplar, nutq uslublari bo‘yicha o‘tilganlarni takrorlash ……….. 110
O‘tilganlar bo‘yicha test savollari ……………………….. 114
Asosiy atamalar lug‘ati ………………………. 120
Tushunilishi qiyin so‘zlar lug‘ati ……………………. 122

9-chi sinf ona tili darsligi

Maktab darsliklari, Ta‘lim
9-chi sinf ona tili darsligi