9-chi sinf kimyo darsligi

9-chi sinf kimyo darsligi

9 sinf kimyo
9-chi sinf kimyo

MUNDARIJA
Kirish ……………………………………………………………………. 3

9-sinf darsliklari MUNDARIJASIGA QAYTISH

I bob. 8-Sinf kimyo kursining eng muhim mavzularini takrorlash

1- §. Elementlar davriy sistemasi va davriy qonuni ……………… 5
2- §. Kimyoviy bog‘lanishning turlari: kovalent (qutbsiz va qutbli), ionli, metall bog‘lanishlar ….. 16

II bob. Elektrolitik dissotsiatsiyalanish nazariyasi

3- §. Elektrolitlar va noelektrolitlar…………………………………………20
4- §. Kislota, ishqor va tuzlarning dissotsiatsiyalanishi ……………..24
5- §. Kuchli va kuchsiz elektrolitlar dissotsiatsiyalanish darajasi ….26
6- §. Ion almashinish reaksiyalari…………………………………………..29
7- §. Tuzlarning gidrolizi ………………………………………………………32

III bob. Metallmaslar. Uglerod guruhi

8- §. Uglerod guruhidagi elementlarning umumiy tavsifi…….. 42
9- §. Uglerodning fizik va kimyoviy xossalari …………………….. 47
10- §. Uglerodning eng muhim birikmalari…………………………50
11- §. Karbonat kislota va karbonatlarning xossalari ……………. 53
12- §. Kremniy. Kremniyning davriy sistemadagi o‘rni va atom tuzilishi …….. 61
13- §. Kremniyning xossalari. Muhim birikmalari ………………. 63
14- §. Silikat sanoati …………………………………………………….. 66

IV bob. Metallar

15- §. Metallarning tabiatda tarqalishi, olinishi va ishlatilishi ……… 71
16- §. Qotishmalar ……………………………………………………….. 74
17- §. Metallarning fizik va kimyoviy xossalari …………………. 77
18- §. Metallar korroziyasi……………………………………………..80
19- §. Elektroliz va uning amaliy ahamiyati85
20- §. Ishqoriy metallar ………………………………………………… 97
21- §. Natriy va kaliyning xossalari va eng muhim birikmalari ……..100
22- §. Soda ishlab chiqarish ………………………………………….105
23- §. Kalsiy va magniy………………………………………………. 109
24- §. Suvning qattiqligi va uni yumshatish usullari ………… 117
25- §. Aluminiy ………………………………………………………….. 121
26- §. Aluminiy xossalari……………………………………………… 124
27- §. Aluminiy birikmalari. Ishlatilishi…………………………… 129
28- §. I guruh yonaki guruhcha metallarining davriy jadvaldagi o‘rni. Atom tuzilishi. Xossalari. Mis ………………. 131
29- §. Kumush va oltin. Xossalari. Ishlatilishi……………….. 137
30- §. II guruh yonaki guruhcha elementlarining davriy jadvaldagi o‘rni. Atom tuzilishi. Xossalari ………. 139
31- §. Xrom. Davriy jadvaldagi o‘rni. Atom tuzilishi va ayrim xossalari ………145
32- §. Xromning II, III, VI valentli birikmalari va xossalari ………………… 147
33- §. Marganes. Davriy jadvaldagi o‘rni. Atom tuzilishi. Ayrim xossalari …………. 152
34- §. Temir ……………………………… 158
35- §. Temirning eng muhim birikmalari. Ishlatilishi ………… 162
36- §. O‘zbekistonda metallurgiya. Cho‘yan ishlab chiqarish ………..165
37- §. Po‘lat ishlab chiqarish ……………………………………….. 168

V bob. Noorganik kimyodan olgan bilimlarni umumlashtirish

38- §. Kimyoviy ishlab chiqarish istiqbollari …………………… 177
39- §. Atmosfera va gidrosferani muhofaza qilish ……………… 180
40- §. Davriy qonun va elementlar davriy sistemasining ahamiyati ……..185
41- §. Kimyoviy reaksiyalarning kimyoviy ishlab chiqarishdagi ahamiyati ……. 189
Amaliy mashg‘ulotlar …………………………… 192
Laboratoriya mashg‘ulotlari ……………….195

9-chi sinf kimyo darsligi

Maktab darsliklari, Ta‘lim
9-chi sinf kimyo darsligi