9-chi sinf iqtisodiy bilim asoslari darsligi

9-chi sinf iqtisodiy bilim asoslari darsligi

9 sinf iqtisodiy bilim asoslari
9-chi sinf iqtisodiy bilim asoslari

M U N D A R I J A

Darslikdan foydalanish bo‘yicha umumiy ko‘rsatmalar ……………….. 5

9-sinf darsliklari MUNDARIJASIGA QAYTISH

I bob. Tadbirkorlik va ishlab chiqarish

1- mavzu. Tadbirkorlik………………………………………………………….. 8
2- mavzu. Firma va uning turlari …………………………………………. 12
3- mavzu. Aksiyadorlar jamiyati …………………………………………… 16
4- mavzu. Firma tashkil qilish………………………………………………..21
5- mavzu. Firma mablag‘lari va xarajatlari ……………………………….25
6- mavzu. Yalpi daromad, foyda va zarar ………………………………. 29
7- mavzu. Iqtisodiy faoliyat tahlili …………………………………………33
8- mavzu. Firmani boshqarish — menejment ………………………….. 37
9- mavzu. Marketing …………………………………………………………. 41
10- mavzu. Ishlab chiqarish va ekologiya …………………………………45
I bobni takrorlash uchun savol va topshiriqlar ………………………….. 49

II bob. Davlat va iqtisodiyot

11- mavzu. Davlatning iqtisodiy vazifalari ……………………………… 56
12- mavzu. Davlat budjeti …………………………………………………… 60
13- mavzu. Bank tizimi ……………………………………………………… 64
14- mavzu. Davlatning iqtisodiyotdagi roli ………………………………..68
II bobni takrorlash uchun savol va topshiriqlar ……………………………72

III bob. Soliq turlari

15- mavzu. Daromad solig‘i …………………………………………………. 78
16- mavzu. Mol-mulk solig‘i ………………………………………………… 82
17- mavzu. Yer solig‘i ………………………………………………………… 86
18- mavzu. Aksiz va qo‘shilgan qiymat solig‘i……………………………90
III bobni takrorlash uchun savol va topshiriqlar ……………………….. 94

IV bob. Iqtisodiy o‘sish

19- mavzu. Asosiy makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar ……………………… 98
20- mavzu. Iqtisodiy o‘sish va rivojlanish ……………………………… 102
21- mavzu. O‘zbekiston Respublikasining iqtisodiy salohiyati ……. 106
IV bobni takrorlash uchun savol va topshiriqlar ………………………. 110

V bob. Inflatsiya va ishsizlik

22- mavzu. Inflatsiya va uning turlari …………………………………… 114
23- mavzu. Inflatsiya oqibatlari …………………………………………… 118
24- mavzu. Ishchi kuchi bozori va ishsizlik ……………………………. 122
25- mavzu. Ijtimoiy himoya vositalari……………………………………. 126
V bobni takrorlash uchun savol va topshiriqlar ………………………… 130

VI bob. Jahon iqtisodiyoti

26- mavzu. Xalqaro savdo ………………………………………………….. 134
27- mavzu. Xalqaro iqtisodiy munosabatlar ……………………………. 138
28- mavzu. Valuta kursi …………………………………………………….. 142
29- mavzu. Jahon iqtisodiyoti muammolari …………………………….146
30- mavzu. Jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozi…………………………150
VI bobni takrorlash uchun savol va topshiriqlar ……………………….. 154
9-sinfda o‘tilganlarni takrorlash uchun test topshiriqlari ………………156

9-chi sinf iqtisodiy bilim asoslari darsligi

Maktab darsliklari, Ta‘lim
9-chi sinf iqtisodiy bilim asoslari darsligi