11-sinf Umumiy kimyo darsligi

11-sinf Umumiy kimyo darsligi

11 sinf Umumiy kimyo
11-sinf Umumiy kimyo darsligi 5
11-sinf umumiy kimyo
11-sinf Umumiy kimyo darsligi 6

Mundarija

11-sinf darsliklari MUNDARIJASIGA QAYTISH

1-Bob. Atom va molekulalarning tuzilishi haqida tushunchalar. Davriy qonun

1- $ Atom tuzilishi …………………… 4
2-$. Davriy qonun. D.I. Mendeleyevning davriy sistemasi… 11
3- $. Atom tarkibi. Yadro reaksiyalari………………………………. 16
4-$. Kimyoviy bogʻlanish turlari. Kristall panjaralar ………………………………… 23

2-Bob. Modda miqdori

5-$Moddamiqdori ……………………………………. 31
6-$. Avogadro qonuni. Gazlar aralashmasi ……………………………… 34
7-$ Ekvivalent o… ………………………………………………………………….. 39
8-$ Mendeleyev-Klapeyron tenglamasi …………………………………… 45

3-Bob. Kuchli va kuchsiz elektrolitlar. Dissotsiyalanish. Gidroliz

9 – $. Kuchli va kuchsiz elektrolitlar haqida tushuncha ……………………………………………51
10-8. Dissotsiatsiyalanish darajasi. Qisqa va toʻliq ionli tenglamalar………………………….. 54
11-$. Tuzlarning gidrolizi va undagi eritma muhiti ……………………………………………………. 58

4-Bob. Eritma

12-$. Eritma haqida tushuncha………………………………….. 62
13-$. Eruvchanlik. ………………………………………………………. 65
14-$. Eruvchanlik mavzusiga doir masalalar va ularning yechimi……………….. 70
15-$. Eritma konsentratsiyasi va uni ifodalash usullari. Foiz konsentratsiya………………. 73
16-$. Foiz konsentratsiya mavzusiga doir masalalar va ularning yechimi ………………..76
17-8. Foiz konsentratsiya, eritma massasi, hajmi va zichligi orasidagi boglanish……… 84
18-$. Molyar konsentratsiya………………………………………86
19-$. Normal konsentratsiya……………………………………….88
20-$. Foiz va molyar konsentratsiya ortasidagi boglanish……………….. 92
21-$. Foiz va normal konsentratsiya oʻrtasidagi boglanish……………. 94

5-Bob. Reaksiya tezligi

22-$. Reaksiya tezligi haqida tushuncha…………………………………….. 98
23-$. Reaksiya tezligiga bosim, hajm va haroratning ta’siri.Katalizator haqida tushuncha …………. 104
24-$. Tezlik mavzusi bo`yicha masalalar va ularning yechimlari……. 109

6-Bob. Kimyoviy muvozanat

25-$. Qaytar va qaytmas reaksiyalar. Kimyoviy muvozanat… 112
26-$. Kimyoviy muvozanat va unga ta’sir etuvchi omillar… 116
27-$. Kimyoviy muvozanat mavzusiga oid masalalar va ularning yechimi… 121

7-Bob. Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari

28-$. Oksidlanish qaytarilish reaksiyalarini yarim reaksiya usuli bilan tenglashtirish. ………………… 127
29-$. Oksidlanish va qaytarilish reaksiyalarini eritma muhitiga bog`liqligi ………………. 132
30-$. Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarida moddalarning ekvivalent ogʻirliklarini…. 135

8-Bob. Elektroliz

31-8$. Elektroliz tushunchasi. Eritma va suyuqlanma elektrolizi …………………………… 139
32-$. Elektroliz qonunlari ……………………………………………… 144
33-8. Elektroliz mavzusiga doir masalalar va ularning yechimi………… 149

11-chi sinf umumiy kimyo darsligi

Maktab darsliklari, Ta‘lim
11-sinf Umumiy kimyo darsligi