11-chi sinf fizika darsligi

11-chi sinf fizika darsligi

11 sinf fizika
11-chi sinf fizika darsligi 6
11-chi sinf fizika
11-chi sinf fizika darsligi 7

Kirish ……………………………………… 3

11-sinf darsliklari MUNDARIJASIGA QAYTISH

I bob. Magnit maydon

1-mavzu. Magnit maydon. Magnit maydonni tavsiflovchi kattaliklar …………………… 4
2-mavzu. Bir jinsli magnit maydonning tokli ramkani aylantiruvchi momenti ……… 7
3-mavzu. Tokli to‘g‘ri o‘tkazgichning, halqa va g‘altakning magnit maydoni ………… 10
4-mavzu. Tokli o‘tkazgichni magnit maydonda ko‘chirishda bajarilgan ish ………… 13
5-mavzu. Tokli o‘tkazgichlarning o‘zaro ta’sir kuchi …………………………………… 15
6-mavzu. Bir jinsli magnit maydonida zaryadli zarraning harakati. Lorens kuchi …..17

II bob. Elektromagnit induksiya

7-mavzu. Elektromagnit induksiya hodisasi. Induksiya elektr yurituvchi kuch. Faradey qonuni ……………………………… 26
8-mavzu. O‘zinduksiya hodisasi. O‘zinduksiya EYuK. Induktivlik …………. 29
9-mavzu. Moddalarning magnit xossalari …………………………………… 32
10-mavzu. Magnit maydon energiyasi ………………………………………… 35

III bob. Elektromagnit tebranishlar

11-mavzu. Erkin elektromagnit tebranishlar (tebranish konturi). Tebranish konturida energiyaning o‘zgarishi …………………………. 42
12-mavzu. Tebranishlarni grafik ravishda tasvirlash. So‘nuvchi elektromagnit tebranishlar …………………. 45
13-mavzu. Tranzistorli elektromagnit tebranishlar generatori ………………. 48
14-mavzu. O‘zgaruvchan tok zanjiridagi aktiv qarshilik ………………………….51
15-mavzu. O‘zgaruvchan tok zanjiridagi kondensator ………………………….. 55
16-mavzu. O‘zgaruvchan tok zanjiridagi induktiv g‘altak ………………………. 57
17-mavzu. Aktiv qarshilik, induktiv g‘altak va kondensator ketma-ket ulangan o‘zgaruvchan tok zanjiri uchun Om qonuni ……………… 59
18-mavzu. O‘zgaruvchan tok zanjirida rezonans hodisasi ……………………. 62
19-mavzu. Laboratoriya ishi: O‘zgaruvchan tok zanjirida rezonans hodisasini o‘rganish … 65
20-mavzu. O‘zgaruvchan tokning ishi va quvvati. Quvvat koeffitsiyenti …. 66

IV bob. Elektromagnit to’lqinlar va to’lqin optikasi

21-mavzu. Elektromagnit tebranishlarning tarqalishi. Elektromagnit to‘lqin tezligi. ………. 76
22-mavzu. Elektromagnit to‘lqinlarning umumiy xossalari (ikki muhit chegarasida qaytishi va sinishi). To‘lqinni xarakterlovchi asosiy tushuncha va kattaliklar ………… 79
23-mavzu. Radioaloqaning fizik asoslari. Eng sodda radioning tuzilishi va ishlashi. Radiolokatsiya ……………. 83
24-mavzu. Teleko‘rsatuvlarning fizik asoslari. Toshkent – televideniye vatani ………… 87
25-mavzu. Yorug‘lik interferensiyasi va difraksiyasi …………….91
26-mavzu. Laboratoriya ishi: Difraksion panjara yordamida yorug‘lik to‘lqin uzunligini aniqlash …………… 96
27-mavzu. Yorug‘lik dispersiyasi. Spektral analiz ………………. 98
28-mavzu. Yorug‘likning qutblanishi ………………………………103
29-mavzu. Infraqizil nurlanish. Ultrabinafsha nurlanish. Rentgen nurlanish va uning tatbiqi ……………………… 107
30-mavzu. Yorug‘lik oqimi. Yorug‘lik kuchi. Yoritilganlik qonuni ……………110
31-mavzu. Laboratoriya ishi: Yoritilganlikning yorug‘lik kuchiga bog‘liqligi ……..115

V bob. Nisbiylik nazariyasi

32-mavzu. Maxsus nisbiylik nazariyasi asoslari. Tezliklarni qo‘shishning relyativistik qonuni …….. 124
33-mavzu. Massaning tezlikka bog‘liqligi. Relyativistik dinamika. Massa bilan energiyaning o‘zaro bog‘liqlik qonuni …………. 128

VI bob. Kvant fizikasi

34-mavzu. Kvant fizikasining paydo bo‘lishi ………………………135
35-mavzu. Fotoelektrik effekt. Fotonlar …………………………..137
36-mavzu. Fotonning impulsi. Yorug‘lik bosimi. Fotoeffektning texnikada qo‘llanilishi ………….142

VII bob. Atom va yadro fizikasi. Atom energetikasining fizik asoslari

37-mavzu. Atomning Bor modeli. Bor postulatlari ………………..151
38-mavzu. Lazer va ularning turlari …………………………………….156
39-mavzu. Atom yadrosining tarkibi. Bog‘lanish energiyasi. Massa defekti ……….160
40-mavzu. Radioaktiv nurlanishni va zarralarni qayd qilish usullari ……………….. 164
41-mavzu. Radioaktiv yemirilish qonuni ………………………………………………………167
42-mavzu. Yadro reaksiyalari. Siljish qonuni …………………………………………..170
43-mavzu. Elementar zarralar ……………………………………………………………173
44-mavzu. Atom energetikasining fizik asoslari. Yadro energiyasidan foydalanishda xavfsizlik choralari ……………177
45-mavzu. O‘zbekistonda yadro fizikasi sohasidagi tadqiqotlar va ularning natijalaridan xalq xo‘jaligida foydalanish ………………182
Foydalanilgan adabiyotlar …………………….188

11-chi sinf fizika darsligi
11-chi sinf fizika darsligi 8
11 sinf fizika darsligi
11-chi sinf fizika darsligi 9

Maktab darsliklari, Ta‘lim
11-chi sinf fizika darsligi