11-chi sinf Biologiya darsligi

11-chi sinf Biologiya darsligi

11 sinf biologiya
11-chi sinf Biologiya darsligi 5
11- chi sinf biologiya
11-chi sinf Biologiya darsligi 6

MUNDARIJA
So‘zboshi………………………………………………………………………………………………………………3

11-sinf darsliklari MUNDARIJASIGA QAYTISH

I Bob. Ekologiya va hayot

1-§. Biologik tizimlar. Ekologiya – biologik tizimlar haqidagi fan …………………………4
2-§. Ekologiyaning rivojlanishi, bo‘limlari va metodlari …………………………………………9

II Bob. Hayotning ekosistema darajasidagi umumbiologik qonuniyatlar

3-§. Hayotning ekosistema darajasi xususiyatlari. Biogeotsenoz – biologik sistema ………………………………………………………………………….14
4-§. Ekosistemalarning tarkibiy qismlari ………………………………………………………………18
5-§. Organizmlarning yashash muhiti. Suv muhiti. ……………………………………………….23
6-§. Quruqlik-havo, tuproq, tirik organizmlar yashash muhitlari sifatida………………..30
7-§. Muhit omillari va ularning tasnifi…………………………………………………………………39
8-§. Yorug‘lik – muhitning ekologik omili …………………………………………………………47
9-§. Harorat – muhitning abiotik omili………………………………………………………………..53
10-§. Namlik ekologik omil sifatida…………………………………………………………………….58
11-§. Tuproq va topografik omillar………………………………………………………………………63
12-§. Muhitning biotik omillari. Tirik organizmlar o‘rtasidagi munosabatlar………….67
13-§. Antropogen omillar…………………………………………………………………………………….76
1-laboratoriya mashg‘uloti……………………………………………………………………………………79
14-§. Turning populatsion strukturasi …………………………………………………………………..81
15-§. Turning populatsion strukturasi (davomi)…………………………………………………….86
16-§. Ekotizimlarning trofik strukturasi ………………………………………………………………..93
17-§. Ekotizimlarning mahsuldorligi …………………………………………………………………..100
18-§. Ekologik piramida qoidasi. Biomassa va energiya piramidasi …………………….102
2-laboratoriya mashg‘uloti ………………………………………………………………………………..106
19-§. Tabiiy ekosistemalar. ………………………………………………………………………………..107
20-§. Markaziy Osiyo va O‘zbekistonning tabiiy ekosistemalari………………………….112
21-§. Sun’iy ekosistemalar…………………………………………………………………………………117
22-§. Biogeotsenozlarning barqarorligi………………………………………………………………..122
23-§. Inson ekologiyasi ……………………………………………………………………………………..126
3-laboratoriya mashg‘uloti………………………………………………………………………………….131

III Bob. Hayotning biosfera darajasining umumbiologik qonuniyatlari

24-§. Biosfera darajasining xususiyatlari. Biosfera haqida ta’limot………………………133
25-§. Biosfera chegaralari ………………………………………………………………………………….136
26-§. Biosferaning tarkibi…………………………………………………………………………………..139
27-§. Biosferadagi tirik moddaning xususiyatlari va funksiyalari…………………………142
28-§. Biosfera biomassasi ………………………………………………………………………………….146
29-§. Biosferada modda va energiyaning davriy aylanishi …………………………………150
30-§. Biogeokimyoviy sikl…………………………………………………………………………………154
31-§. Biosfera evolutsiyasi. Biogenez ……………………………………………………………….162
32-§. Biosfera evolutsiyasi. Noogenez………………………………………………………………..167
33-§. Inson biosfera omili sifatida. Inson faoliyatining biosferaga ta’siri ……………171
34-§. O‘simlik va hayvonot olamini muhofaza qilish………………………………………….175

IV Bob. Organik olam filogenezi

35-§. Organik olam filogenezining umumiy tavsifi ……………………………………………..183
36-§. O‘simliklar filogenezi. O‘simliklarning vegetativ organlari filogenezi………….187
37-§. O‘simliklarning generativ organlari filogenezi ……………………………………………190
4-laboratoriya mashg‘uloti ………………………………………………………………………………..194
38-§. Hayvonot dunyosidagi evolutsion o‘zgarishlar……………………………………………195
39-§. Tirik organizmlarda o‘z-o‘zini idora etish organlari: gumoral va nerv
sistemasi evolutsiyasi…………………………………………………………………………………………202
40-§. Hayvonlarning tana qoplami va harakat organlari evolutsiyasi……………………208
41-§. Hayvonlarning nafas olish organlari evolutsiyasi………………………………………..214
42-§. Hayvonlarning qon aylanish organlari evolutsiyasi …………………………………….217
43-§. Hayvonlarning hazm qilish organlari evolutsiyasi ………………………………………223
44-§. Hayvonlarning ayirish va jinsiy organlari evolutsiyasi ……………………………….226
5-laboratoriya mashg‘uloti………………………………………………………………………………….232
Atamalar izohi…………………………………………………………………………………………………..233

11-chi sinf biologiya darsligi

Maktab darsliklari, Ta‘lim
11-chi sinf Biologiya darsligi