10-chi sinf organik kimyo darsligi

10-chi sinf organik kimyo darsligi

10 sinf organik kimyo
10-chi sinf organik kimyo

MUNDARIJA

10-sinf darsliklari MUNDARIJASIGA QAYTISH

I Bob. Organik kimyoning tuzilish nazariyasi

1-$. Organik kimyo tarixi. Organik birikmalarning oʻziga xos xususiyatlari ………4
2-$. Organik moddalarning tuzilish nazariyasi ………………………7
3-8. Izomeriya va uning turlari ………………………11
4-$. Organik birikmalarning sinflanishi. Organik birikmalarga xosreaksiyaturlari ……..15

II Bob. Uglevodorodlar

5-$. Alkanlarning umumiy formulasi va gomologik qatori. Ratsional nomenklatura ………….21
6-$. Alkanlarning xalqaro nomenklatura boʻyicha nomlanishi. Izomeriyasi ………………..26
7-8. Alkanlarning olinishi va fizik xossalari …………………………31
8-$. Alkanlarning kimyoviy xossasi. Ishlatilishi …………………………..33
9-$. Sikloalkanlar. Nomenklaturasi. Izomeriyasi, Olinishi ……………………….36
10-$. Sikloalkanlarning fizik va kimyoviy Xossalari ………………………………39
11-$. Alkenlar va ularning nomenklaturasi ………………………….42
12-$. Alkenlarning izomeriyasi va olinishi ………………………………..44
13-8. Alkenlarning fizik va kimyoviy xossalari …………………………………50
14-$. Alkadiyenlar. Olinishi va Xossalari ………………………………..53
15-$. Alkinlar. Olinishi va Xossalari …………………………..56
16-$. Aromatik uglevodorodlar. Olinishi va xossalari ……………………..61
17-$. Organik birikmalarda uglerod atomining gibridlanishi ………………………67
18-$. Uglevodorodlarning tabiiy manbalari. Neft va neftni qayta ishlash mahsulotlari ………….69
19-$. Uglevodorodlarning tabiiy manbalari. Tabiiy gaz va toshkoʻmir ………73

III Bob. Kislorodli organik birikmalar

20-$. Spirtlar. To`yingan bir atomli spirtlarning nomenklaturasi, izomeriyasi va olinishi …………….77
21-$. Toʻyingan bir atomli spirtlarning fizik va kimyoviy xossalari. Ishlatilishi …………….81
22-8. Koʻp atomli spirtlar. Olinishi va xossalari. Ishlatilishi ……………………….. 84
23-$. Fenollar va aromatik spirtlar. Olinishi va xossalari …………………….89
24-$. Oksobirikmalar. Aldegidlar. Olinishi va xossalari ……………………….93
25-$. Ketonlar. Olinishi va Xossalari …………………………..99
26-$. Karbon kislotalar. Olinishi va Xossalari ……………………………….102
27-$. Oddiy efirlar. Olinishi va xossalari …………………………..107
28-$. Murakkab efirlar. Olinishi va xossalari. Ishlatilishi ……………………..109
29-$. Yogʻlar. Olinishi va XOsSalari ……………………….114
30-$. Uglevodlar. Monosaxaridlar. Olinishi va xossalari ………………………..117
31-$. Disaxaridlar, Polisaxaridlar. Olinishi va xossalari ……………………………… 125

IV Bob. Azotli organik birikmalar

32-$. Nitrobirikmalar. Olinishi va Xossalari …………………………..131
33-$. Aminlar va aromatik aminlar. Olinishi va xossalari …………………………134
34-$. Aminokislotalar va oqsillar. Olinishi va xossalari …………………………..139
35-$. Yuqori molekulyar birikmalar ……………………….145
Laboratoriya ishlari ……………………….153

10-chi sinf organik kimyo darsligi

Maktab darsliklari, Ta‘lim
10-chi sinf organik kimyo darsligi