10-chi sinf fizika fani darsligi

10-chi sinf fizika fani darsligi

10 sinf fizika
10-chi sinf fizika

Mexanika

1-mavzu. Fizikaning tadqiqot metodlari …………. 3

10-sinf darsliklari MUNDARIJASIGA QAYTISH

I bob. Kinematika

2-mavzu. Mexanik harakat turlari. Harakatlarning mustaqillik prinsipi ……….. 5
3-mavzu. Jismlarning vertikal harakati ……………… 7
4-mavzu. Aylana bo‘ylab notekis harakat. Burchak tezlanish. Tangensial tezlanish. ………. 10
5-mavzu. Aylanma va ilgarilanma harakatni o‘zaro uzatish ………..14
6-mavzu. Gorizontal otilgan jism harakati ………………..16
7-mavzu. Gorizontga qiya otilgan jism harakati ……………………18
8-mavzu. Laboratoriya ishi: Gorizontga qiya otilgan jism harakatini o‘rganish. …………….. 22
I bobni yakunlash yuzasidan test savollari …………………. 24
I bobda o‘rganilgan eng muhim tushuncha, qoida va qonunlar ………….. 25

II bob. Dinamika

9-mavzu. Dinamika qonunlari ……………… 28
10-mavzu. Galileyning nisbiylik prinsipi. Inersial va noinersial sanoq sistemalari …………. 32
11-mavzu. Gravitatsion maydonda harakat ……………. 35
12-mavzu. Jism og‘irligining harakat turiga bog‘liqligi …………….. 37
13-mavzu. Jismning bir necha kuch ta’siridagi harakati ……………. 40
II bobni yakunlash yuzasidan test savollari ………………… 44
II bobda o‘rganilgan eng muhim tushuncha, qoida va qonunlar …………… 45

III bob. Mexanikada saqlanish qonunlari

14-mavzu. Energiya va ish. Energiyaning saqlanish qonuni. Jismning qiya tekislik bo‘ylab harakatlanishida bajarilgan ish …………………. 47
15-mavzu. Laboratoriya ishi: Qiya tеkislikda foydali ish koeffi tsiyеntini aniqlash …………..51
16-mavzu. Jismlarning absolyut elastik va noelastik to‘qnashishi ………………. 53
III bobni yakunlash yuzasidan test savollari ………………. 57
III bobda o‘rganilgan eng muhim tushuncha, qoida va qonunlar …………….. 58

IV bob. Statika va gidrodinamika

17-mavzu. Jismlarning muvozanatda bo‘lish shartlari ………….. 59
18-mavzu. Momentlar qoidasiga asoslanib ishlaydigan mexanizmlar …………. 62
19-mavzu. Aylanma harakat dinamikasi …………….. 65
20-mavzu. Suyuqlik va gazlar harakati, oqimning uzluksizlik teoremasi. Bernulli tenglamasi ………………….. 68
21-mavzu. Harakatlanayotgan gazlar va suyuqliklarda bosimning tezlikka bog‘liqligidan texnikada foydalanish ……………….. 71
IV bobni yakunlash yuzasidan test savollari ……………. 75
IV bobda o‘rganilgan eng muhim tushuncha, qoida va qonunlar …………….. 76

V bob. Mexanik tebranishlar va to’lqinlar

22-mavzu. Garmonik tebranishlar …………….. 78
23-mavzu. Prujinali va matematik mayatniklar ……………… 81
24-mavzu. Laboratoriya ishi: Matematik mayatnik yordamida erkin tushish tezlanishini aniqlash ……………. 85
25-mavzu. Majburiy tebranishlar. Texnikada rezonans …………… 86
26-mavzu. Mexanik to‘lqinlarning muhitlarda tarqalishi. Ultra va infratovushlardan turmushda va texnikada foydalanish ………….. 90
V bobni yakunlash yuzasidan test savollari …………… 95
V bobda o‘rganilgan eng muhim tushuncha, qoida va qonunlar ………… 96

VI bob. Termodinamika asoslari

27-mavzu. Issiqlik jarayonlarining qaytmasligi. Termodinamika qonunlari ……… 98
28-mavzu. Adiabatik jarayon. Issiqlik mashinasining foydali ish koeffi tsiyenti. Karno sikli ……….. 102
29-mavzu. Inson hayotida issiqlik divigatellarining ahamiyati. Issiqlik dvigatellari va ekologiya …………… 106
VI bobni yakunlash yuzasidan test savollari ………………112
VI bobda o‘rganilgan eng muhim tushuncha, qoida va qonunlar …………….112

VII bob. Elektrodinamika

30-mavzu. Zaryadning saqlanish qonuni. Nuqtaviy zaryadning maydoni. Elektr maydon kuchlanganligining superpozitsiya prinsipi ………….114
31-mavzu. Zaryadlangan sharning elektr maydoni. Dielektrik singdiruvchanlik ………118
32-mavzu. Nuqtaviy zaryad maydonining potensiali. Potensiallar farqi ………. 120
33-mavzu. Elektrostatik maydonda zaryadni ko‘chirishda bajarilgan ish ……….. 123
34-mavzu. Elektr maydon energiyasi …………….. 125
VII bobni yakunlash yuzasidan test savollari ……………. 129
VII bobda o‘rganilgan eng muhim tushuncha, qoida va qonunlar ………. 130

VIII bob. O‘zgarmas tok qonunlari

35-mavzu. Elektr o‘tkazuvchanlik. Tok kuchining kuchlanishga bog‘liqligi ……….132
36-mavzu. Tok kuchi va tok zichligi. Elektr tokining ta’sirlari …………… 136
37-mavzu. Butun zanjir uchun Om qonuni. Tok manbayining foydali ish koeffi tsiyenti …138
38-mavzu. Tok manbalarini ketma-ket va parallel ulash ……………141
39-mavzu. Ampermetr va voltmetrning o‘lchash chegarasini oshirish ………….145
40-mavzu. Laboratoriya ishi: Tok manbayining EYuK va ichki qarshiligini aniqlash ……147
VIII bobni yakunlash yuzasidan test savollari ……………149
VIII bobda o‘rganilgan eng muhim tushuncha, qoida va qonunlar …………… 150

IX bob. Turli muhitlarda elektr toki

41-mavzu. Vakuumda elektr toki …………….152
42-mavzu. Metall o‘tkazgichlar qarshiligining temperaturaga bog‘liqligi ……………. 154
43-mavzu. Yarimo‘tkazgichlarda xususiy o‘tkazuvchanlik. Aralashmali o‘tkazuvchanlik …157
44-mavzu. Yarimo‘tkazgichli asboblar (diod, tranzistor) va ularning texnikada qo‘llanilishi ……………161
45-mavzu. Laboratoriya ishi: Yarim otkazgichli diodning volt-amper xarakteristikasini o‘rganish ………….166
IX bobni yakunlash yuzasidan test savollari …………………168
IX bobda o‘rganilgan eng muhim tushuncha, qoida va qonunlar ……………….170
Foydalanilgan adabiyotlar ……………………172

10-chi sinf fizika fani
10-chi sinf fizika fani darsligi

Maktab darsliklari, Ta‘lim
10-chi sinf fizika fani darsligi