Юракдаги гапларимни илинганим согинч хакида шеър

Юракдаги гапларимни илинганим согинч хакида шеър


Мен сизни сугиниб ёниб яшайман…

Oкшомлар сочимга уралса хижрон, Туйгулар юракка солсада армон. Барибир хаётдан кониб яшайман, Мен сизни сугиниб ёниб яшайман….


Айтинг, мени согиндингизми

Айтинг, мени согиндингизми. Нега бунча жимсиз, азизим. Бир лахзада гайри дунёда, Энди менга кимсиз, азизим……


Сиз хали куп бора эслайсиз мени…

Сиз мени шунчаки унутолмайсиз Чикара олмайсиз хаёлингиздан. Хали куп эслайсиз кулишларимни, Излайсиз хаттоки аёлингиздан……


Oх, бунчалар эзар ёлгизлик

Oх, бунчалар эзар ёлгизлик, Улимданам баттар сенсизлик, Сенсиз хаёт тухтаб колгандай, Oжизлик киляпман, ожизлик… Согиндим, йиглагим келяпти, Багрингда ухлагим келяпти….


Юракдаги гапларимни илинганим

Юракдаги гапларимни илинганим, Дард келса сиз бор дея овунганим. Узокларда булсангизда суянганим. Согинтирб куйдингизку согинганим…!…


Ёмгирсиз сахрода ёнди севгимиз

Ёмгирсиз сахрода ёнди севгимиз, Кузимдан ёш булиб томди севгимиз. Не килай айтинг энди бечора дилни, Бизларни согиниб колди севгимиз….


Согинасан бир кун…

Согинасан бир кун карашларимни, Учрашув онларни бахор чогларни. Согинасан бир кун сизлашларимни, Кетар чогингдаги бокишларимни……


Хар тонгда мен сизни уйлайман!

Билсанг, мен тонгнинг асир, Согичим шабнам-ла силайма. Лиммо-лим ишкимнинг каср, Хар тонгда мен сизни уйлайман!…


Соғинчим айтишга етмайин сўзим

Соғинчим айтишга етмайин сўзим, Ёзолмай қалтирар ожиздир қўлим Бегона йиғлар кўриб бу холим, Мен сени соғиндим суйикли ёрим……


Мен сизни соғиниб

Мен сизни сўраб само юлдуздан, Мен сизни сўраб кеча кундуздан, Мен сизни қизғониб баҳору куздан, Мен сизни севаман азизим чиндан….

Согинч хакида шерлар, Шерлар
Юракдаги гапларимни илинганим согинч хакида шеър