Юрагимдасан айрилик хакида шеър

Юрагимдасан айрилик хакида шеър


Юрагимдасан
Юрагимдасан

Майли насиб этмасин дийдор,
Майли келма ёнимга зинхор.
Танам ичра токи жоним бор,
Сен бир умр
«ЮРаГимДаСан»


Куйинг мени изламанг

Куйинг мени изламанг Тополмайсиз барибир Шум такдирнинг йулида Йулларимиз наридир……


Юрак келди жилмайиб

Юрак келди жилмайиб, тутди севги кулини. Шу пайт армон ва хижрон тусди улар йулини. Севги шунчалар куркок кетворди хижрон билан. Бечора юрак колди бир умр армон билан…!…


Бир куни билардим ташлаб кетишинг

Бир куни билардим ташлаб кетишинг Бу кора кузларим ёшлаб кетишинг Лекин хаёлимга келмаган асло Бевафо юракка ухшаб кетишинг….


Хаётнинг дамлари — бахор ёмгири

Хаётнинг дамлари — бахор ёмгири, Учрашмок айрилмок инсон такдири. Бизлар куришиб ёшлик чогида, Кайта учрашмадик умр богида!…


Виждонинг огрийди этаётиб рад

Виждонинг огрийди этаётиб рад. Худди айбдордек ерга карайсан. Бир юрак бир севги тилайди хаёт. Севолмайман дейсан узр сурайсан. Кейин у кетади куксида санчик….


Узокда булсада

Узокда булсада куриб юрайин, Шу менга кифоя, шу менга мадор. Доимо бахтли бул, шудир тилагим, Самимий севгимдан хабарсиз дилдор….


Севганидан айрилип

Севганидан айрилип😔 Бошкасини топишинг осон😁 Лекин севган инсонини УнуТШ Кийин💔!!!…


Севдим лекин севила олмадим

«Севдим лекин севила олмадим» Хаёлимда булдинг лекин хаёлингда була олмадим, Энг асосийси унут дединг лекин унита олмадим…


Шоир деманг…

Шоир деманг даволигим йук Мухаббатни сароб этганман Армон булган севгимни кумсаб Кулларимга калам тутганман….


Шундай Бахт…

Шундай Бахт топаман хавас киласан♡ Хатто ёримга Хасад киласан♥️ Ишончим комилки биркун сен хам♡ Килган килмишенга Жазо оласан♥️…

Айрилик хакида шерлар, Шерлар
Юрагимдасан айрилик хакида шеър