Эй калбим…

Эй калбим…

Эй калбим...
Эй калбим...

Эй калбим, нимадан бунча безовтасан?!

Ахир такдиринг буюк Зот томонидан аллакачон ёзиб куйилган..
Сокин бул, ва шукур кил!.. Шундагина сени кутаётган мужизаларни кура бошлайсан!

Афоризмлар
Эй калбим…