ХОКИЗ МОНОЛОГИ… (хажвия)

ХОКИЗ МОНОЛОГИ… (хажвия)

ХОКИЗ МОНОЛОГИ… (хажвия)
ХОКИЗ МОНОЛОГИ… (хажвия)

Ордона колган окибат

Акаммисан, укаммисан, ким болсангам мени танивол! Мен Хокизбой Торгил огли Суяркулов боламан. Авлодларимиз оша киройи хокизлардан болишган. Бобомнинг бобосими, йо бобосининг бобосими, алламбало зотлардан болишган екан. Зотимиз оша каттакон зотлардан екан. Олахон момом гапириб берган. Момом рахматли мени не хасратда катта килганди. «Бойинг осиб, думинг узайганини бир корсам армоним йогиди», дерди нукул. Мана, думим йер супурар даражада узайди, шох йогонлашди. Аммо момом шу кунларни королмади. Умуман, оша момом кариндош-уругларни тергаб, бир-бирига егилтириб тураркан. Момомдан кейин бегоналашиб кетдик…

Ха-а, хозир думимни мундай силкити-иб ойлаб корсам, хакикатан биз хокизлар орасидаги мехр-окибат огилхоналардан чикиб узо-ок-узокларга кетиб колганга охшайди. Биродарлар, хурматли хокизлар, агар оша мехр-окибатни кайтариб огилхоналарга опкириб коймасак, ахволимиз жуда-а огир екан…

Ешакка кондош болсаммикин-а?..

Окибат хакида ойлаб тургандим, яйловга кора ешакни арконлаб кетишди. Шу баччагар галати ешак екан. Хар куни уни офтобнинг нак жазирамасига арконлашади. Кечгача куяди-пишади, аммо мик етмайди, даюс. Олдида сув хам, «свежий» от-олан хам йок. Ойоги остидаги йетимнинг башарасидай саргайиб кетган ажрикни титкилайверади, титкилайверади. Тишлари синиб тушмаганига койил коламан. Мени ажаблантиргани, шундаям калта, гонглаган думини кимирлатиб-кимирлатиб уйи томонга карайди, аммо ханграмайди…

Буниси майли, ози ешак зоти огир карвон болади. Хурмат-иззати болмасаям, индамай тураверади. Мен шу ешакка караб туриб озимизнинг хокизлардан хафа боп кетаман базан. Девдай-девдай хокизлармиз-у, окибатимиз йок. Илож топсак, кочада салом-аликниям нася кип отиб кетамиз. Ешак-чи? Во, бу баччагарлардан окибатли хайвон болмасакан-ей! Хох ишонинг, хох ишонманг, буларнинг жа сир-асрори коп. Биринчи сири шуки, егасидан болак одам камчиласа, «хап сеними» деб кояди. Бир кунмас-бир кун албатта очини олади. Ана, ропарамдаги анави баччагар хам отган куни егасининг огилчаси темир билан туширгани учун «хап сеними» деб койганакан. Кеча оша болача устига миновди, шаталок отиб бориб девордаги ари ини йонида тохтади… Шорлик бола ешакдан тушишга улгурмай колди. Арилар талаб ташлашди. Отаси табибма-табиб чопиб зорга тузатволди оглини. Мана шунака оч олишга устайкан бу ешаклар.

Локигин улардан бази нарсаларни органиб койсак, зийон килмасди. Масалан, мана шу ропарамдаги юнги токилиб тушайозган ешак очликка, иссикка, сувсизликка, калтакларга чидаб ханграмаслиги мумкин, аммо икки километр нарида бирор кондоши ханграганини ешитса, тамом. Темир билан урадими, занжирлаб ташлайдими, фарк килмайди. Хаммасини узади-ю, оша кондоши томонга чопа кетади. Боради, салом-алик килади, хол-ахвол сорашади. Шундан кейингина жойига кайтиб келади. Ана енди бу килиги учун олдириб ташлагандаям, мик етмай тураверади. «За-то» кондошига мехр-окибат корсатиб келди…

Гохида «Ешакка кондош тутинсаммикан?», дебам ойлаб коламан. Аммо бунинг иложи йок. Негаки, хокизга ешак хеч качон ел чикмаслигини биламан…

Ех, хокизлар, огилинг сигирга толгурла-ар! Окибатни ешаклардан органайлик! Зора отган хокиз ота-ю, боболаримиз у дунйода туриб биздан рози болишса!..

Орзулар огилда коп кетди, ога!

Икки йил олдинам кошни махалладаги хокиз-у хокизчалар аканг карагайнинг олдига туша олмасди. Яйловнинг нариги юзида болсам хам еринмасдан келиб сорашиб кетишарди. коркарди-да даюслар! Ким билсин?!. Озим хам ошанда жа «серйозний» хокиз болсам керак-да! Таргилой деган сигир боларди. Роса коз сузганди менга. «Каттазанг»лик килиб, ошаниям писанд килмабман. Ана, бошка хокизга тегди-кетди. Йок, тонсам, ношукрлик болар. кора-ю, олахон сигирларминан роса хамсохбат болганман вактида. Огил-кизлардан коп мендаям. Аммо улар оналарига тортди. Оналарига кошилиб аллакайокларга кетиб колишган. Хабар хам олишмайди ярамаслар. «Отам хокизларнинг хокизийди, бир бориб дуосини олайлик, зора бизам отамдай басавлат хокизга айлансак», дейишмайди нодонлар. Оналари-чи? Бир коз сузиб койгудай хурмати йокми хокизнинг?.. Боя айтдим-ку, окибат узоклашган-да!.. Енди еса хеч кимга керагим колмади. Бунинг устига юриб-юриб, бугун — дум окара бошлаганда морашга тушибман. Думи окарган хокизни бошига урармиди сигирлар…

Барибир ачинмайман. Асосий бурчимни койиллата олдим. Хожайинга халол хизмат килдим. кайокка судрасаям, бир марта мораб коймадим. Ювош-момин болиб ортидан ергашавердим. Кам болдимми? Йок. Мана, кеча хожайин бир мошин сара йем опкелтирди. Билдим. Бу йемни мен учун опкелтирган. Мендай думига ок тушган, териси шалвирай бошлаган хокизни обдо-он йемлайди. Ана ундан кейин кассобга оборади. Майли-да! У дунйога борсам хам юзим йоруг болади. Бобомнинг боболари, киройи хокизлар мени роса алкашади. Росмана хокизлик килганим учун макташади. Локигин бир армоним ичимда колиб кетадиган болди, дост! Хокизлар орасидаги узоклашиб кетган мехр-окибатни огилхоналарга кайтариб опкиришга улгурмайман чоги.

Ишкилиб, шу ниятим хеч курса мендан кейин ушалсин! Хокизларгаям окибат деган баччагар хеч болмаса ешакдан юкси-ин!

Хикоялар
ХОКИЗ МОНОЛОГИ (хажвия)