Фаррух Раимов — Ко’нгил бог’им

Фаррух Раимов — Ко’нгил бог’им

Фаррух Раимов - Ко’нгил бог’им
Фаррух Раимов - Ко’нгил бог’им

Фаррух Раимов — Ко’нгил бог’им Текст песни

Конгил богим чол айлайсан,
Мани оворалар килиб.
Козим йошин кол айлайсан,
Яна фавворалар килиб.

Юрак шорлик орзуларга
Бозор олди озорингдан. (х2)
Ситамларинг дол айлайсан,
Багрим минг поралар килиб. (х2)

Ох йор-ей, ох йор-а,
Фарйод-ей, фарйод-а.
Ох жоним-ей, ох жон-а,
Ох йорим-ей, ох йор-а.

Висолингни сораб борсам,
Очиб ошик колларимни. (х2)
Гадо очган кол айлайсан,
Юзимни коралар килиб. (х2)

Бу бечора кисматимга
Излагайман хануз чора. (х2)
Йенг-у йокам хол айлайсан,
Хануз бечоралар килиб. (х2)

Ох йор-ей, ох йор-а,
Фарйод-ей, фарйод-а.
Ох жоним-ей, ох жон-а,
Ох йорим-ей, ох йор-а.

Егилган бош ила колдим,
Санчи нозу фирокингни. (х2)
Хар отганда мол айлайсан,
каддинг миноралар килиб. (х2)

Ботирлигим колмади, йор,
Сенинг хам отди гуллигинг. (х2)
Шундан онгим сол айлайсан,
Дардингга чоралар килиб. (х2)

Ох йор-ей, ох йор-а,
Фарйод-ей, фарйод-а.
Ох жоним-ей, ох жон-а,
Ох йорим-ей, ох йор-а.

Кушик матнлари
Фаррух Раимов — Ко’нгил бог’им