Сиз мени унутиб куйдингиз севги хакида шеър

Сиз мени унутиб куйдингиз севги хакида шеър


Сиз мени унутиб куйдингиз

Кайлардасиз кай хаёлларда Севгимдан ишкимдан туйдингиз. Юрагим сезяпти шу кунлар. Сиз мени унутиб куйдингиз……


Сунги нафсимгча сени Севаман

😢Хеч бир вакт сенинг мехрингни унитмайман, бокишларингни хотирамда, исмингни эса юрагимда саклайман.. атрофимда булмасангда, сунги нафсимгча сени «Севаман»…


Бахтли кил хеч качон куймасин дилим

Бахтли кил хеч качон куймасин дилим, Бехуда гумонлар уймасин дилим. Севгингга шундайин вафоли булки, Сендан узгасини суймасин дилим…!…


Мен сизни бир умр бахтли киламан

Сиз менинг борлигим жон-у жахоним, Узимнинг севгилим, азизим, жоним, Барчадан кизгонган рашкчи инсоним, Мен сизни бир умр бахтли киламан!……


Азизим бу дунё булса хам бир кам

Азизим бу дунё булса хам бир кам, Калбим узгасига кунгил куймайди! Етиша олсам хам, олмасам хам, Сани узгасига бергим келмайди…..


Сенсиз яшолмайман дея олмадим

Кузларим согиниб излаганида, Юрагим сени деб йиглаганида, Вужудим согинчдан титраганида……


Азизим, меҳрингиз қизғонманг мендан

Сизни қизғонаман, ҳатто ҳаводан, Осмондан, қуёшдан, ҳаттоки, ойдан. Сизни қизғонаман алвон гуллардан, Азизим, меҳрингиз қизғонманг мендан……


Борлиғимсан кечмайман ҳеч ҳам

Бедор тунлар, мухаббат оғриқ Орзу орзу бўлмасин эркам. Кулганингда кулади борлиқ Борлиғимсан кечмайман ҳеч ҳам……


Билмадим тушимми, унгимми бари

Билмадим тушимми, унгимми бари, Сени кургим келар курганим сари. Сендан утинаман калбим гавхари, Ёнимдан сира хам кетмагин нари….


Бир бора тушунгин согиндим сени

Зурга яшаяпман юрагим хаста, Калбимда йигилган алам бир даста, Келмасанг тухтайди бу юрак аста, Булди бас кийнама, кийнама мени, Бир бора тушунгин согиндим сени…….

Севги хакида шерлар, Шерлар
Сиз мени унутиб куйдингиз севги хакида шеър