Нима Булди? айрилик хакида шеър

Нима Булди? айрилик хакида шеър

Нима Булди?
Нима Булди?

Нима Булди? Согиндингми?
Согинмайман дегандингку….
Нима Булди? Ургандингми?
Гурур ила кетгандингку…

Нима булди кузларингга?
Йиглаб-йиглаб туйдингми сен?
Сендан кунгил узганимда,
Энди кунгил куйдингми сен?
Мана энди зор буласан,
Севдим факат сузлармда…
Кел деганда рахминг келмай,
Йиглаб турган кузлармга…
Кайтар дунё экан мана,
Мен айтаман ушал сузни…
Хатто назаримга илмай,
Йиглаб турган каро кузни…
Мен шундайин багритошман,
Шиорим шу: «КАЙТАР ДУНЙO!»
Мен ургандм энди жоним,
Сенсиз яшашни хам хатто!

Айрилик хакида шерлар, Шерлар
Нима Булди? айрилик хакида шеър