Мени учратгунча узбекча шеър

Мени учратгунча узбекча шеър

Мени учратгунча
Мени учратгунча

Мени учратгунча
Мендан олдинрок,
Кимдур булганмиди сенинг ёнингда?
Хаёлим узингда дейсан-у бирок-
Аввал ким яшаган фикр-у ёдингда…

Мени учратгунча,
Мендан олдинрок,
Кимдур тутканмиди нозик кулингни?

Мушток-у зор булиб калбида титрок-
Кутганмиди хар кун келар йулингни…

Мени учратгунча,
Мендан олдинрок,
Кимгадур тавозе айлаганмидинг?
Латиф ишки булиб калбингга чирок-
Узингга ёр этиб сайлаганмидинг…

Мени учратгунча,
Мендан олдинрок,
Мухаббат шаробин тотканмидинг, 
айт?
Кимнидур согиниб мендан-да купрок-
Тунлар гам-гуссага ботканмидинг,
айт…

Мени учратгунча,
Мендан олдинрок,
Дилда ишк бахоринг гул очганмиди?
Бахтинг осмонида куёшдек порлок-
Тафтида ёндириб нур сочганмиди…

«Мени учратгунча» —
Oгрикли нечун,
Йук, буни уйлашга куркаман хайхот…
Ахир чорак аср яшаб, мен учун,
Сени учратиб сунг бошланган хаёт…
Хакикий хаёт…

Мени учратгунча,
Мендан олдинрок…

Шерлар
Мени учратгунча узбекча шеър