Ибратли хикоя

Ибратли хикоя

Ибратли хикоя
Ибратли хикоя

Бир аёлнинг эри вафот этди. Икки кизи етим колди. Бу мусибат сабаб факирлик, мухтожлик унинг боши узра айлана бошлади. Уйнинг эгаси ижара хаккини сурар, дилбандларининг очликдан силласи куриб борарди. Маблаг йуклиги туфайли уйдан чикариб юборилди. Хар хил гап сузлар — у, ёмонларнинг зараридан кочиб, бегона шахарга кетди. У шахарда кахратон совук хукм сурарди. Кизларини эски — вайрона масжидда колдириб, емак топиб келиш максадида ташкари чикди.
Мусулмон, викорли, шахар зодагонларидан бири булган кишига дуч келди. Ахволини тушунтириб ёрдам суради.
Аёлнинг гапларини эшитиб булгач бой:
— Гапларинг ростлигини исботла! Далил келтир менга!— деди.

Аёл:
— Сизга кандай исботлай, бу шахарда хеч кимим йук булса, мени кимса танимайдики сизга келтириб суйлатсам, — деди.
Мусулмон киши унга ишонмади, юзини угириб кетди.
Аёлнинг шундок хам гам кучган калби, баттар синди. Иложсизликдан йиглай бошлади. Шу пайт унинг ёнидан ёши улуг, кекса бир киши утиб кетаётганди. Аёлнинг холи унинг диккатини жалб килди.
— Тинчиликми, кизим? Нимага йиглаяпсиз? — деб суради.
Аёл ахволини, бояги кишининг унга ишонмаганлигини айтиб йиглади.
Чолнинг унга рахми келиб уйидан аёл — кизларини жунатди. Улар аёл ва унинг масжидда колган кизларини келтиришди. Едириб — ичириб, ювинтириб чиройли кийимлар беришди. Олий даражада иззат — икром килишди.
Чол ва унинг оиласи насронийлар эдилар.
Тун ярмига чукканда, аёлни ночор холида колдирган мусулмон киши туш курди.
Унда, киёмат коим булганди. Расулуллох соллаллоху алайхи васаллам ва Уларнинг ортларида байроклари хилпираб тик турарди.
Шунда бойнинг нигохи ям — яшил зумраддан курилган чиройли касрга тушди. Унинг айвонлари дур ва ёкутдан, куббалари марварид, жавохир — у маржонлардан ясалган, ута нозик ва хашаматли эди.
Бой Расулуллох соллаллоху алайхи ва салламдан каср кимга тегишли эканлигини суради.
У Киши:
— Тавхидли мусулмонники, — дедилар.
Бой:
— Эй Аллохнинг элчиси, менман уша Аллохнинг ягона, Сизни хак Пайгамбар эканлигингизга иймон келтирган, тавхидли мусулмон, — деди.
У киши:
— Кани, далил — исботинг, гапинг ростлигини тасдикла?! — дедилар.
Унинг аклига чакмокдек аёл билан утган сухбат келди.
— Сен аёлдан далил сурадинг — ку?! «Гапларинг ростлигини исботла!» дединг — ку! — дедилар.
У куркиб уйгониб кетди. Килган ишидан жуда афсусланди. Эртаси кунидан бошлаб аёлни шахар буйлаб ахтара бошлади. Ахири уни насронийнинг уйда эканлигини билди.
Бориб:
— Аёл ва унинг кизларини менга беринг! — деди.
— Бунинг иложи йук, улар уйимга келгандан бери шунака барака ёгила бошладики, тасаввур килолмайсиз, — деди чол.
— Мен сизга минг дийнор бераман, уларни менга беринг! — деди, бой.
— Йук, — деди, насроний.
— Беришингиз шарт! — деди бой.
Насроний:
— Сиз хохлаётган нарсага сиздан кура мен хаклирокман. Тушингизда курган каср, мен учун курилган. Аллохга касам, уйимга аёл ва кизлари келгандан сунг, унинг кулида мен ва оилам исломни кабул килдик, кейин сиз курган тушни мен хам курдим.
Расулуллох:
— Аёл ва унинг кизлари сеникидами? — деб сурадилар.
— Ха, шундай, эй Росулуллох, дедим.
У киши:
— Бу каср сен ва оилангники, дедилар, — деди.
Бу гапларни эшитган бой шу даражада надомат килдики, умри буйи хеч нарсага бунчалик афсус килмаганди!

Хикоялар
Ибратли хикоя