Бахром Назаров — Бахор гуллари

Бахром Назаров — Бахор гуллари

Бахром Назаров - Бахор гуллари
Бахром Назаров - Бахор гуллари

Бахром Назаров — Бахор гуллари Текст песни

Шукроналар айтай, айтай санолар,
Турна карвонига толмиш самолар. (х2)
Умри фарзоналар, азиз момолар,
Умри фарзоналар, азиз момолар,

Бахор, гуллар сизга тойона болсин,
Сизга тойона болсин, сизга тойона болсин. (х2)

Сочингизга зебдир тол баргаклари,
Майналар чоп таширлар сергакланиб. (х2)
Ям-яшил майсаларга йоргакланиб,
Уйгонувчи боглар гулхона болсин.

Бахор, гуллар сизга тойона болсин,
Сизга тойона болсин, сизга тойона болсин. (х2)

Гунчалар лабини очар хандага,
Сулувлар от калар кош чирмандага. (х2)
Бахорга зору-зор мендек бандага,
Дуторин созлашга бахона болсин.

Бахор, гуллар сизга тойона болсин,
Сизга тойона болсин, сизга тойона болсин.

Турна канотида келади бахор,
Булбул байотида келади бахор. (х2)
Кокламни согиниб яшнадик, алхол,
кутлуг дийоримиз тойхона болсин.

Бахор, гуллар сизга тойона болсин,
Сизга тойона болсин, сизга тойона болсин. (х2)

Кушик матнлари
Бахром Назаров — Бахор гуллари